Sistemul ReGIS


ReGIS este sistemul național de transfer de fonduri cu decontare pe bază brută în timp real (în engl. Real Time Gross Settlement – RTGS) pentru plăți în lei deținut și operat de BNR, prin intermediul căruia se decontează operațiunile de politică monetară ale băncii centrale, transferurile interbancare, operațiunile altor infrastructuri ale pieței financiare existente la nivel național, precum și plăți efectuate de participanți pe contul clienților, indiferent de valoare. Sistemul asigură procesarea și decontarea în timp real, în mod individual, a instrucțiunilor de plată, decontarea fiind realizată în banii băncii centrale, cu finalitate imediată.

Sistemul este operat de banca centrală în temeiul art. 21 și art. 29 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, în îndeplinirea atribuției statutare de promovare a bunei funcționari a sistemelor de plăți pentru asigurarea stabilității financiare, precum și pentru a sprijini implementarea politicii monetare a BNR și funcționarea pieței monetare.

Sistemul este desemnat, prin Ordin al Guvernatorului Băncii Naţionale a României, ca intrând sub incidența Legii nr.253 din 16 iunie 2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, cu modificările ulterioare (care transpune în legislația română Directiva 98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare, cu modificările ulterioare).

Prin intermediul ReGIS, BNR urmărește minimizarea riscului sistemic în piața plăților (posibilitatea ca un singur actor să cauzeze colapsul întregii piețe), precum și asigurarea unei procesări eficiente a plăților în lei la nivel național.

Date statistice

În anul 2023, sistemul ReGIS a procesat un număr de 10.307.167 plăți, în valoare totală de 25.206.377 mil. lei. Numărul mediu zilnic al plăților procesate în ReGIS a fost de 41.561 tranzacții, cu o valoare medie zilnică de 101.639 mil. lei, valoarea medie a unei plăți inițiate în sistem fiind de 2.45 mil. lei.

Managementul sistemului

În calitate de administrator al sistemului, BNR gestionează și controlează funcționarea sistemului, autorizează participarea la sistem, stabilește și modifică regulile de sistem, urmărește respectarea acestora de către participanți și adoptă măsuri în cazul încălcării lor.

În vederea asigurării unei guvernanțe eficiente a sistemelor de plăți și de decontare operate de către Banca Națională a României (între care se regăsește și ReGIS), cu o separare cât mai clară a rolurilor și responsabilităților între organul de conducere și conducerea superioară, se utilizează  o schemă unică de guvernanță, cu rolurile și responsabilitățile de management alocate pe mai multe niveluri.

Participarea la sistem

Sunt eligibile pentru a participa la sistemul ReGIS următoarele categorii de instituții:

 • instituții de credit persoane juridice române (bănci, bănci de economisire și creditare în domeniul locativ, bănci de credit ipotecar, case centrale ale organizațiilor cooperatiste de credit);
 • sucursale înființate pe teritoriul României de către instituții de credit persoane juridice străine din Spațiul Economic European, care au fost notificate BNR de către autoritatea competentă din statul membru de origine;
 • sucursale înființate pe teritoriul României de către instituții de credit persoane juridice străine din afara Spațiului Economic European, care au fost autorizate de BNR;
 • Banca Națională a României;
 • Ministerul Finanțelor;
 • entităţi din Spaţiul Economic European care sunt supravegheate și/sau monitorizate de o autoritate competentă și administrează sisteme prin intermediul cărora se transmit reciproc și/sau se compensează instrucțiuni de plată și/sau instrucțiuni de transfer de instrumente financiare.

Pentru a participa la ReGIS, o instituție solicitantă trebuie:

 • să îndeplinească cerințele de eligibilitate de mai sus;
 • să dovedească că are capacitate operațională corespunzătoare;
 • în cazul instituțiilor de credit guvernate de o legislație străină, să pună la dispoziție o opinie juridică privind capacitatea (cu excepția cazului în care informațiile și declarațiile ce urmează să fie furnizate printr-o astfel de opinie juridică au fost deja obținute de către BNR în alt context);
 • în cazul instituțiilor de credit din afara Spațiului Economic European, dar care acționează printr-o sucursală înființată în Spațiul Economic European, să pună la dispoziție o opinie juridică privind țara (cu excepția cazului în care informațiile și declarațiile ce urmează să fie furnizate printr-o astfel de opinie juridică au fost deja obținute de către BNR în alt context).

Dacă nu își desfășoară activitatea printr-un sediu localizat pe teritoriul României, organizațiile din Spațiul Economic European care prestează servicii de compensare sau decontare și sunt supravegheate de o autoritate competentă își pot desemna agenți de operare dintre instituțiile participante la ReGIS, care, în baza aranjamentelor contractuale specifice, să transmită şi să recepționeze, în numele respectivei organizații, mesajele aferente participării la ReGIS, caz în care cerințele referitoare la capacitatea operațională a participantului - organizație străină nelocalizată în România – se consideră îndeplinite în măsura în care agentul de operare desemnat îndeplinește respectivele cerințe.

La sfârșitul anului 2023, în sistemul ReGIS erau înregistrați un număr de 40 de participanți: 32 de instituții de credit, Ministerul Finanțelor, BNR și 6 sisteme auxiliare.

Tipuri de instrucțiuni

Următoarele instrucţiuni de plată sunt procesate şi decontate definitiv în sistemul ReGIS:

 • instrucţiuni de plată de tip transfer credit aferente plăţilor interbancare și plăților efectuate de participanți pentru clienți, indiferent de valoare;
 • instrucţiuni de plată pentru decontarea poziţiilor nete rezultate din sistemele de compensare;
 • instrucţiuni de plată pentru decontarea fondurilor aferente operaţiunilor cu instrumente financiare;
 • instrucţiuni de plată aferente anumitor operaţiuni efectuate de BNR;
 • instrucţiuni de plată aferente comisioanelor.

Toate instrucţiunile de plată procesate şi decontate în sistemul ReGIS sunt exprimate în moneda naţională.

Instrucţiunile de plată de la pct. a), d) și e) pot fi inițiate în avans, cu cel mult cinci zile de operare înainte de data stabilită pentru decontare (Instrucţiuni de plată viitoare). Toate instrucţiunile de plată procesate şi decontate în sistemul ReGIS sunt iniţiate de participanţi în sistem sub formă de mesaje de plată, prin intermediul reţelei SWIFT, serviciul SWIFT V-Shape şi/sau prin intermediul reţelei RCI-IPF a BNR.

Program de operare

Sistemul ReGIS funcționează de luni până vineri, între orele 8:00 a.m. și 6:00 p.m. (ora României), cu excepția zilelor de sărbătoare legală.

Ziua de operare ReGIS prevede un moment limită pentru plățile efectuate pe contul clienților (4:00 p.m) și un moment limită pentru plățile interbancare (5:00 p.m.).

Disponibilitate

În anul 2023, disponibilitatea generală a sistemului a fost de 100%.

Disponibilitatea ReGIS este un indicator obținut prin raportarea perioadei reale de funcționare la durata programată de funcționare.

Asigurarea continuității activității

Administratorul sistemului ReGIS aplică și menține o politică adecvată de asigurare a continuității activității și un plan de recuperare în caz de dezastru cu scopul de a asigura continuitatea serviciilor, reluarea rapidă a operațiunilor și îndeplinirea obligațiilor în cazul unor evenimente care prezintă un risc semnificativ de perturbare a operațiunilor. Planul include existența unui al doilea sediu de operare, dotat cu resurse, capacități și funcționalități adecvate, care poate prelua procesarea în cazul apariției unor situații de urgență.

Totodată, în cazul apariției unor evenimente neprevăzute la nivelul participanților, se aplică Procedura privind asigurarea continuității activității operaționale pentru participanții la sistemul ReGIS.

De asemenea, în conformitate cu Cerințele pentru certificarea tehnică a participanților la sistemul electronic de plăți, fiecare participant la sistem are obligația de a-și asigura propria continuitate operațională, prin implementarea unor proceduri specifice și a unui centru secundar pentru recuperare în caz de dezastru sau, după caz, a unor aranjamente (convenții, contracte, diverse tipuri de înțelegeri cu terțe părți etc.) care să permită continuarea activității în cazul unui incident la sediul principal. Procedurile trebuie să asigure continuitatea operațională a participantului astfel încât să nu fie provocate incidente de natură să conducă la blocarea, întreruperea funcționării sistemului sau la inducerea unui risc sistemic.

Managementul lichidității

În ReGIS, lichiditatea poate fi gestionată într-un mod foarte flexibil.

Rezervele minime, pe care instituțiile de credit sunt obligate să le mențină la banca centrală, reprezintă fonduri depozitate în contul de decontare din sistemul ReGIS și pot fi utilizate pentru decontare pe parcursul zilei.

În plus, BNR acordă participanților la ReGIS credite pe parcursul zilei fără dobândă (facilitatea de lichiditate pe parcursul zilei - intraday credit), colateralizate cu aceleași tipuri de active care sunt eligibile și pentru operațiunile de politică monetară ale BNR.

Principalele instrumente de management al lichidității în sistemul ReGIS puse la dispoziția participanților sunt:

 • prioritizarea plăților;
 • managementul activ al cozii de așteptare;
 • controlul activ (on-line) al informațiilor aferente lichidităților proprii;
 • stabilirea de rezerve pe contul propriu.

Comisioane

Sistemul ReGIS are o politică de comisionare transparentă, schema de comisionare fiind prevăzută în Anexa nr. 10 la regulile de sistem. În sistem se percep comisioane lunare fixe, comisioane pentru servicii speciale și comisioane pentru procesarea şi decontarea instrucţiunilor de plată la care se aplică reduceri pentru diferite niveluri ale volumului instrucţiunilor decontate în sistemul ReGIS.

Prin politicile de comisionare aplicate sistemelor administrate de BNR se urmărește acoperirea costurilor din veniturile obținute din operarea acestora.

Serviciul de asistență a utilizatorilor (helpdesk)

În timpul programului de operare al sistemului ReGIS, BNR pune la dispoziția participanților un serviciu permanent de asistență a utilizatorilor (helpdesk), care poate fi contactat astfel:

Protecția datelor cu caracter personal

Banca Națională a României, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele cu caracter personal ce îi sunt furnizate în mod voluntar sau în posesia cărora intră în mod indirect, în conformitate cu prevederile legislației naționale aplicabile în vigoare, ale Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD) și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, în condiții de siguranță, doar în scopul pentru care acestea au fost colectate.

  Informarea cu privire la protecția datelor cu caracter personal aferente activității sistemului ReGIS este prevăzută în Anexa nr. 6 la Regulile de sistem ale ReGIS.

Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal în cadrul Băncii Naționale a României poate fi contactat la adresa de e-mail datepersonale [at] bnro.ro și/sau în scris la adresa de corespondență: Banca Națională a României, str. Lipscani nr.25, sector 3, București, cod poștal 030031.

Documente utile

Grupul consultativ ReGIS