Sistemul ReGIS


ReGIS este sistemul RTGS naţional pentru plăţi în lei oferit de BNR. Sistemul este folosit pentru decontarea operaţiunilor băncii centrale, a transferurilor interbancare, precum şi a plăţilor în lei de valoare mare (peste 50.000 lei) sau urgente. Sistemul asigură procesarea în timp real (respectiv pe o bază continuă) şi decontarea în banii băncii centrale, cu finalitate imediată.

Încă de la intrarea sa în funcțiune, în anul 2005, sistemul este desemnat, prin Ordin al Guvernatorului Băncii Naţionale a României, ca intrând sub incidenţa Legii nr.253 din 16 iunie 2004 privind caracterul definitiv al decontarii în sistemele de plaţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, cu modificările ulterioare (care transpune în legislaţia română Directiva 98/26/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare, cu modificările ulterioare).

Ce este un sistem RTGS?

Un sistem cu decontare pe bază brută în timp real (RTGS) este un sistem de plăţi în care procesarea şi decontarea au loc în mod continuu (în timp real) şi nu pe pachete de instrucţiuni. Astfel, tranzacţiile pot fi decontate cu finalitate imediată. Decontarea pe bază brută înseamnă că fiecare transfer este decontat individual şi nu pe bază netă.

Date statistice

În anul 2020, sistemul ReGIS a procesat un număr de 7.623.072 plăţi, în valoare totală de 9.248.145 mil. lei. Numărul mediu zilnic al plăţilor procesate în ReGIS a fost de 30.371 tranzacţii, cu o valoare medie zilnică de 36.845 mil. lei, valoarea medie a unei plăţi iniţiate în sistem fiind de 1,21 mil. lei.

Managementul sistemului

Sistemul ReGIS este administrat de BNR. În această calitate, BNR gestionează şi controlează funcţionarea sistemului, autorizează participarea la sistem, stabileşte şi modifică regulile de sistem, urmăreşte respectarea acestora de către participanţi şi adoptă măsuri în cazul încălcării lor.

În vederea asigurării unei guvernanțe eficiente a sistemelor de plăți și de decontare operate de către Banca Națională a României, cu o separare cât mai clară a rolurilor și responsabilităților între organul de conducere și conducerea superioară, se utilizează o schemă de guvernanță unică, cu rolurile și responsabilitățile de management alocate pe mai multe niveluri.

Participarea la sistemul ReGIS

Sunt eligibile pentru a participa la sistemul ReGIS următoarele categorii de instituţii:

 • instituţii de credit persoane juridice române (bănci, bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ, bănci de credit ipotecar, case centrale ale organizaţiilor cooperatiste de credit);
 • sucursale înfiinţate pe teritoriul României de către instituţii de credit persoane juridice străine din Spaţiul Economic European, care au fost notificate BNR de către autoritatea competentă din statul membru de origine;
 • sucursale înfiinţate pe teritoriul României de către instituţii de credit persoane juridice străine din afara Spaţiului Economic European, care au fost autorizate de BNR;
 • Banca Naţională a României;
 • Trezoreria Statului;
 • organizaţii din Spaţiul Economic European care prestează servicii de compensare sau decontare şi sunt supravegheate de o autoritate competentă.

Pentru a participa la ReGIS, o instituţie solicitantă trebuie:

 • să îndeplinească cerinţele de eligibilitate de mai sus;
 • să dovedească că au capacitate operaţională corespunzătoare;
 • în cazul instituţiilor de credit guvernate de o legislaţie străină, să pună la dispoziţie o opinie juridică privind capacitatea (cu excepţia cazului în care informaţiile şi declaraţiile ce urmează să fie furnizate printr-o astfel de opinie juridică au fost deja obţinute de către BNR în alt context);
 • în cazul instituţiilor de credit din afara Spaţiului Economic European, dar care acţionează printr-o sucursală înfiinţată în Spaţiul Economic European, să pună la dispoziţie o opinie juridică privind ţara (cu excepţia cazului în care informaţiile şi declaraţiile ce urmează să fie furnizate printr-o astfel de opinie juridică au fost deja obţinute de către BNR în alt context).

La sfârșitul anului 2020, în sistemul ReGIS erau înregistraţi un număr de 40 de participanţi: 33 de instituţii de credit, Trezoreria Statului, BNR şi 5 sisteme auxiliare.

Tipuri de tranzacţii

ReGIS procesează transferuri credit în lei, la nivel naţional. Categoriile de tranzacţii de plată procesate în ReGIS sunt următoarele:

 • plăţi aferente operaţiunilor băncii centrale (operaţiuni de politică monetară, de piaţă valutară şi de creditare, operaţiuni cu numerar etc.);
 • operaţiuni de decontare a poziţiilor nete calculate în cadrul sistemelor auxiliare care procesează plăţi în lei (SENT - inclusiv din componenta plăți instant în moneda națională, RoClear, VISA, MasterCard);
 • plăţi interbancare şi ale clienţilor de valori mari (peste 50 000 lei) sau urgente;
 • plăţi pentru decontarea fondurilor aferente operaţiunilor cu instrumente financiare;
 • debitarea directă a comisioanelor aferente participării la cele trei componente ale sistemului electronic de plăţi (ReGIS, SaFIR şi SENT).

Transferurile credit se iniţiază în sistem de către participanţi prin mesaje SWIFT, folosind serviciul SWIFT FIN Y-Copy (MT202, MT202 COV şi MT103).

Programul de operare

ReGIS funcţionează de luni până vineri, între orele 8:00 a.m. şi 6:00 p.m. (ora locală), cu un cut-off pentru plăţile clienţilor prevăzut pentru ora 4:00 p.m şi un cut-off pentru plăţile interbancare prevăzut pentru ora 5:00 p.m, conform programului de operare ReGIS.

Sistemul nu funcţionează în zilele declarate sărbători legale sau religioase (când acestea sunt sărbătorite în alte zile decât sâmbătă şi duminică).

Disponibilitatea sistemului

În anul 2020, disponibilitatea generală a sistemului a fost de 100,00%.

Disponibilitatea ReGIS este un indicator obţinut prin raportarea perioadei reale de funcţionare la durata programată de funcţionare.

Asigurarea continuităţii activităţii

Pentru cazurile în care ar putea apărea situaţii de urgenţă, sistemul are prevăzută posibilitatea transferării procesării de la sediul principal la un sediu secundar.

Totodată, în cazul apariţiei unor evenimente neprevăzute la nivelul participanţilor, BNR poate iniţia plăţi în numele şi pe contul acestora, în baza Procedurii privind asigurarea de către Banca Naţională a României a continuităţii activităţii operaţionale pentru participanţii la sistemul ReGIS.

De asemenea, în conformitate cu Cerinţele pentru certificarea tehnică a participanţilor la sistemul electronic de plăţi, fiecare participant la sistem are obligaţia de a-şi asigura propria continuitate operaţională, prin implementarea unor proceduri specifice şi a unui centru secundar pentru recuperare în caz de dezastru sau, după caz, a unor aranjamente (convenţii, contracte, diverse tipuri de înţelegeri cu terţe părţi etc.) care să permită continuarea activităţii în cazul unui incident la sediul principal. Procedurile trebuie să asigure continuitatea operaţională a participantului astfel încât să nu fie provocate incidente de natură să conducă la blocarea, întreruperea funcţionării sistemului sau la inducerea unui risc sistemic.

Managementul lichidităţii

În ReGIS, lichiditatea poate fi gestionată într-un mod foarte flexibil.

Rezervele minime, pe care instituţiile de credit sunt obligate să le menţină la banca centrală, reprezintă fonduri depozitate în contul de decontare din sistemul ReGIS şi pot fi utilizate pentru decontare pe parcursul zilei.

În plus, BNR acordă participanţilor la ReGIS credite pe parcursul zilei fără dobândă (facilitatea de lichiditate pe parcursul zilei - intraday credit), colateralizate cu aceleaşi tipuri de active care sunt eligibile şi pentru operaţiunile de politică monetară ale BNR.

Principalele instrumente de management al lichidităţii în sistemul ReGIS puse la dispoziţia participanţilor sunt:

 • prioritizarea plăţilor;
 • managementul activ al cozii de aşteptare;
 • controlul activ (on-line) al informaţiilor aferente lichidităţilor proprii;
 • stabilirea de rezerve pe contul propriu.

Comisioane

Sistemul ReGIS are o politică de comisionare transparentă.  Sistemul de comisionare aferent sistemului ReGIS este format din:

 • comision fix pe tranzacţie procesată şi decontată indiferent de valoarea plăţii, perceput participantului plătitor;
 • comision fix pe tranzacţie aferentă decontării fiecărei poziţii nete, perceput participanţilor la sistemele auxiliare;
 • comision fix pe decontare pentru decontarea poziţiilor nete, perceput sistemelor auxiliare.

De asemenea, sistemul mai are prevăzute o serie de comisioane pentru administrarea profilelor şi detaliilor participanţilor şi utilizatorilor, precum şi un comision pentru ieşirea din sistem şi comisioane pentru elaborarea de rapoarte la cerere şi pentru organizarea de sesiuni de instruire şi atestare a utilizatorilor.

ReGIS Helpdesk

BNR pune la dispoziţia utilizatorilor un serviciu de helpdesk în timpul programului de funcţionare (tel. +40 31 132 3650).

Date cu caracter personal

Banca Națională a României, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele cu caracter personal ce îi sunt furnizate în mod voluntar sau în posesia cărora intră în mod indirect, în conformitate cu prevederile legislației naționale aplicabile în vigoare, ale Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD) și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, în condiții de siguranță, doar în scopul pentru care acestea au fost colectate.

 Informarea cu privire la protecția datelor cu caracter personal aferente activității sistemului ReGIS este prevăzută în Anexa nr. 6 la Regulile de sistem ale ReGIS.

Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal în cadrul Băncii Naționale a României poate fi contactat la adresa de e-mail datepersonale [at] bnro.ro și/sau în scris la adresa de corespondență: Banca Națională a României, str. Lipscani nr.25, sector 3, București, cod poștal 030031.

Documente utile