Sisteme notificate Comisiei Europene


Conform Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia română Directiva 98/26/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare, cu modificările ulterioare, un sistem reprezintă o convenţie în formă scrisă, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

  1. este încheiată între trei sau mai mulţi participanţi, alţii decât operatorul de sistem al acelui sistem, un posibil agent de decontare, o posibilă contraparte centrală, o posibilă casă de compensare sau un posibil participant indirect şi are reguli comune şi proceduri standardizate pentru compensare, realizată prin intermediul unei contrapărţi centrale sau al altei entităţi, şi/sau pentru executarea ordinelor de transfer între participanţi;
  2. este guvernată de legea aleasă de participanţi, care poate fi legea unui stat membru al Spaţiului Economic European, dacă cel puţin unul dintre participanţi îşi are sediul social în respectivul stat membru;
  3. este desemnată de Banca Naţională a României ca sistem ce intră sub incidenţa Legii nr. 253/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau este desemnată de alt stat membru al Spaţiului Economic European a cărui lege îi este aplicabilă, şi este notificată ca atare Autorităţii Europene pentru Pieţe şi Valori Mobiliare (în engleză European Securities and Markets Authority (ESMA)).

Autoritatea desemnată, potrivit art. 6 alin. (2) din Directiva 98/26/CE, pentru notificările legate de deschiderea procedurilor de insolvenţă, atât în cazul sistemelor de plăţi cât şi al sistemelor de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, cu modificările ulterioare este:

Banca Naţională a României
Str. Lipscani nr. 25, sector 3
Bucureşti, cod poştal 030031
Website: http://wwww.bnr.ro/

Notificările privind deschiderea procedurilor de insolvenţă, atât în cazul sistemelor de plăţi cât şi al sistemelor de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, se vor transmite Băncii Naţionale a României, în atenţia Direcţiei Plăţi, prin:

E-mail: sfd[at]bnro.ro
Fax: +40 21 315 80 72

În aplicarea Legii nr. 253/2004, prin Ordinul Guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 637 din 15.06.2011 au fost notificate următoarele sisteme:

  1. Sisteme de plăţi
  2. Sisteme de decontare