Rolul BNR în procesul de pregătire pentru aderarea la UE


Strategia de extindere a Uniunii Europene (UE) urmăreşte integrarea noilor membri în paralel cu armonizarea obiectivelor de politică internă şi externă ale tuturor statelor membre, prin respectarea şi aplicarea consecventă a unor principii fundamentale comune. Asumarea în totalitate a acestor principii de către România fundamentează candidatura sa la statutul de stat membru al UE.

Conform obiectivelor urmărite în pregătirea pentru aderarea la Uniunea Europeană, Banca Naţională a României a acţionat în concordanţă cu demersurile susţinute ale României privind adaptarea - instituţională, structurală şi operaţională - a economiei româneşti la cerinţele comunitare. Astfel, BNR a urmărit în permanenţă: (i) armonizarea legislaţiei bancare româneşti cu cea comunitară şi (ii) întărirea capacităţii sale instituţionale, care s-a concretizat în dezvoltarea şi creşterea eficienţei instrumentelor de politică monetară, eficientizarea activităţii de supraveghere bancară, în întărirea cadrului legislativ şi de reglementare şi înfiinţarea unui departament special pentru coordonarea procesului de pregătire pentru aderarea la UE, respectiv Direcţia Integrare Europeană şi Relaţii Externe, pe nucleul fostului serviciu cu atribuţii în acest domeniu.

Prin această acţiune, BNR şi-a propus să obţină atât o coordonare mai eficientă şi mai transparentă a procesului de preluare a acquis-ului comunitar în domeniile de activitate specifice băncii centrale, cât şi centralizarea operaţiunilor de monitorizare a angajamentelor asumate de BNR prin Acordul European şi prin documentele de poziţie întocmite pentru cele trei capitole amintite anterior.

Respectarea angajamentelor asumate de România prin Acordul European şi prin documentele oficiale de poziţie a necesitat implementarea de către BNR a măsurilor convenite în domeniile aferente următoarelor trei capitole de negociere: Capitolul 3 - "Libera circulaţie a serviciilor", Capitolul 4 - "Libera circulaţie a capitalurilor" şi Capitolul 11 - "Uniunea Economică şi Monetară".

În procesul de pregătire pentru aderarea la UE, BNR a participat la elaborarea secţiunilor corespunzătoare domeniului său de activitate incluse în documentele programatice, de raportare şi de negociere elaborate anual de România, după cum urmează: (i) Programul Economic de Preaderare (PEP), care reprezintă instrumentul principal de participare la procedurile de coordonare a politicilor, înainte de aderare; (ii) Planul de măsuri prioritare pentru integrare europeană; (iii) Raportul asupra progreselor înregistrate în pregătirea pentru aderarea la Uniunea Europeană, pe baza căruia avea loc evaluarea periodică a Comisiei Europene cu privire la gradul de pregătire a României pentru aderarea la UE şi la progresele realizate în acest sens; (iv) Documentele prezentate de România la reuniunile Comitetului de asociere România - UE, ale Subcomitetului de asociere UE - România, nr. 2 (Piaţa internă) şi ale Subcomitetului de asociere UE - România, nr. 4 (Aspecte economice şi monetare, circulaţia capitalurilor şi statistica). Aceste foruri examinau periodic stadiul îndeplinirii obligaţilor asumate de România şi reprezintau, conform prevederilor Acordului European, puncte de contact permanent între Comisia Europeană şi instituţiile româneşti implicate în procesul de pregătire pentru aderare; (v) Documentele de poziţie, documentele de poziţie complementare şi documentele de informaţii suplimentare (după caz) întocmite de România în vederea negocierilor de aderare la UE pentru Capitolul 3 - Libera circulaţie a serviciilor, Capitolul 4 - Libera circulaţie a capitalurilor şi Capitolul 11 - Uniunea Economică şi Monetară.

Pregătirea BNR pentru aderarea deplină la Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) reprezintă o prioritate pentru conducerea BNR. Imediat după semnarea Tratatului de Aderare a României la UE, BNR a fost implicată activ (cu statut de observator) în activităţile tuturor structurilor şi substructurilor aferente Sistemului European al Băncilor Centrale precum şi structurilor instituţiilor comunitare. Ca urmare, colaborarea dintre Banca Centrală Europeană şi BNR a căpătat noi dimensiuni, prin abordări concrete şi pragmatice de pregătire a participării la reuniunile Consiliului General, comitetelor, grupurilor de lucru şi grupurilor de lucru speciale din structura SEBC.

Desemnată ca unitate de coordonare, Direcţia Relaţii Internaţionale are sarcina de a monitoriza şi coordona, la nivel centralizat, întreg procesul de pregătire pentru participarea la reuniunile structurilor şi substructurilor SEBC.