Protocolul


încheiat între Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

pentru cooperare în vederea promovării stabilităţii sistemului financiar, în ansamblu şi pe componentele sale

Banca Naţională a României (BNR), Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) şi Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.), denumite în continuare autorităţi, prin reprezentanţii desemnaţi, convin, în baza principiului cooperării reciproce cu privire la problemele de interes comun, asupra stabilirii unui cadru de colaborare prin schimb de informaţii şi în orice alt mod agreat de părţi, în scopul promovării stabilităţii sistemului financiar, în ansamblu şi pe componentele sale, cu respectarea condiţiilor stipulate prin legile speciale. Astfel:

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI (B.N.R.), banca centrală a statului român, instituţie publică independentă, având, în conformitate cu prevederile Legii nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ca obiectiv fundamental asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor şi principale atribuţii: elaborarea şi aplicarea politicii monetare şi a politicii de curs de schimb; autorizarea, reglementarea şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit; promovarea şi monitorizarea bunei funcţionări a sistemelor de plăţi pentru asigurarea stabilităţii financiare; emiterea bancnotelor şi a monedelor ca mijloace legale de plată pe teritoriul României; stabilirea regimului valutar şi supravegherea respectării acestuia; administrarea rezervelor internaţionale ale României;

COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE (C.N.V.M.), autoritate administrativă autonomă cu personalitate juridică, având ca obiective, în conformitate cu prevederile Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat prin O.U.G. nr.25/2002, modificată şi aprobată prin Legea nr.514/2002, statut modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare: stabilirea şi menţinerea cadrului necesar dezvoltării pieţelor reglementate; promovarea încrederii în pieţele reglementate şi în investiţiile în instrumente financiare; asigurarea protecţiei operatorilor şi investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive şi frauduloase; promovarea funcţionării corecte a pieţelor reglementate; prevenirea fraudei, a manipulării pieţei şi asigurarea integrităţii pieţelor reglementate; stabilirea standardelor de soliditate financiară şi de practică onestă pe pieţele reglementate; adoptarea măsurilor necesare pentru evitarea apariţiei riscului sistemic pe pieţele reglementate; prevenirea afectării egalităţii de informare şi tratament a investitorilor sau a intereselor acestora;

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR (C.S.A.), autoritate administrativă autonomă de specialitate, cu personalitate juridică, a cărei activitate este desfăşurată în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România, în conformitate cu Legea nr.32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi având ca atribuţii principale: elaborarea şi/sau avizarea proiectelor de acte normative care privesc domeniul asigurărilor sau care au implicaţii asupra acestui domeniu, precum şi avizarea actelor administrative individuale dacă au legătură cu activitatea de asigurare; autorizarea asigurătorilor, reasigurătorilor şi brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare în vederea desfăşurării activităţii de asigurare, reasigurare ori intermediere în asigurări şi/sau reasigurări; supravegherea situaţiei financiare a asigurătorilor/reasigurătorilor/intermediarilor în asigurări şi în reasigurări; dispunerea efectuării de controale ale activităţii asigurătorilor/reasigurătorilor/intermediarilor în asigurări şi în reasigurări în vederea protejării intereselor asiguraţilor sau ale potenţialilor asiguraţi; solicitarea de informaţii şi documente referitoare la activitatea de asigurare, atât de la asigurători, reasigurători, brokeri de asigurare şi/sau de reasigurare şi agenţi de asigurare, cât şi de la oricare altă persoană, fizică sau juridică, care are legătură, directă ori indirectă cu activitatea acestora; adoptarea măsurilor necesare în vederea gestionării activităţii de asigurare cu respectarea normelor prudenţiale specifice.

Întrucât:

 • În ultimii ani, sistemul financiar, în ansamblul său, a devenit mult mai dinamic şi complex, determinând întrepătrunderi la nivel instituţional, operaţional şi al produselor oferite clienţilor, fapt ce se manifestă cu precădere în cadrul conglomeratelor financiare, respectiv al grupurilor de instituţii bazate pe legături de natură organizatorică şi economică, care operează concomitent în mai multe pieţe ale sistemului;
 • Autorităţile responsabile cu autorizarea, reglementarea, supravegherea şi controlul pieţelor componente ale sistemului financiar trebuie să conlucreze pentru a asigura transparenţa, stabilitatea şi integritatea sistemului şi a pieţelor sale componente, precum şi respectarea cadrului legal aplicabil sistemului financiar;
 • Colaborarea trebuie concentrată cu precădere asupra problemelor care derivă din întrepătrunderea ce s-a produs la nivel instituţional, operaţional şi al produselor financiare, cu scopul de a preveni suprapuneri ale activităţilor de supraveghere, de a completa golurile de supraveghere din anumite arii ale sistemului neacoperite de niciuna dintre autorităţi, cât şi de a stabili acţiuni concertate de supraveghere,

convin la încheierea prezentului Protocol, cu respectarea următoarelor principii de cooperare, având caracter general:

 1. delimitarea clară a responsabilităţilor în ceea ce priveşte entităţile care desfăşoară activităţi pe mai multe segmente ale sistemului financiar în scopul prevenirii suprapunerii eforturilor şi eficientizării activităţii, fiecare autoritate având atribuţii clar definite şi fiind răspunzătoare pentru îndeplinirea acestora. În acest sens un accent deosebit trebuie pus pe delimitarea responsabilităţii în efectuarea supravegherii, controlului şi în aplicarea sancţiunilor asupra acestor entităţi;

 2. transparenţă şi profesionalism - autorităţile vor manifesta deschidere în ceea ce priveşte informarea reciprocă, vor acţiona cu diligenţa necesară prin valorificarea cunoştinţelor şi experienţei din domeniul fiecăreia, în vederea îndeplinirii în cele mai bune condiţii a atribuţiilor ce le revin prin prezentul Protocol, asigurând, în acelaşi timp, informarea adecvată a publicului în legătură cu măsurile pe care le adoptă pentru a contribui la promovarea stabilităţii financiare şi cu acţiunile întreprinse în acest sens;

 3. cooperare în procesul de elaborare a iniţiativelor legislative şi a reglementărilor specifice - autorităţile se vor consulta asupra iniţiativelor legislative, inclusiv a legislaţiei secundare, incidente domeniilor lor de activitate, pentru a preveni conflictele de interese în domeniul legislativ şi posibilitatea de interpretare eronată sau diferită a cadrului legal;

 4. eficienţă şi schimb continuu de informaţii pentru asigurarea condiţiilor necesare îndeplinirii corespunzătoare a responsabilităţilor fiecărei autorităţi, se va asigura colectarea informaţiilor solicitate de celelalte autorităţi de către autoritatea cu competenţe de supraveghere pe segmentul de piaţă în cauză şi transmiterea datelor colectate, prin modalităţile convenite, şi celorlalte autorităţi. Totodată, se vor asigura condiţiile necesare efectuării unor acţiuni comune de supraveghere şi control, cu participarea specialiştilor din cadrul celor trei autorităţi, în măsura în care aceasta se impune, în vederea asigurării stabilităţii sistemului financiar în ansamblul său şi pe componentele sale;

 5. confidenţialitate - schimbul de informaţii între autorităţi se realizează în condiţiile păstrării secretului profesional, potrivit legislaţiei în vigoare. Astfel, informaţiile sunt solicitate şi utilizate de autorităţi exclusiv în scopul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege, iar persoanele abilitate să le primească şi/sau să le utilizeze sunt obligate să păstreze confidenţialitatea lor.

Întâlnirile tripartite la nivelul conducerii celor trei autorităţi

Întâlnirile în cadrul Protocolului se organizează la nivelul conducerii celor trei autorităţi, respectiv la nivelul guvernatorului B.N.R., al preşedintelui C.N.V.M. şi al preşedintelui C.S.A. sau al înlocuitorilor desemnaţi ai acestora. Fiecare dintre cele trei autorităţi va comunica în scris celorlalte părţi semnatare ale prezentului Protocol înlocuitorii desemnaţi.

Întâlnirile tripartite au loc trimestrial pe baza unui program agreat de cele trei autorităţi la începutul fiecărui trimestru sau ori de câte ori este necesar şi au ca scop:

 • stabilirea politicilor şi strategiilor în domeniile de interes comun;
 • evaluarea activităţii comitetelor tehnice tripartite înfiinţate în baza prezentului Protocol;
 • medierea divergenţelor de opinie cu privire la aspectele rămase nesoluţionate în cadrul întâlnirilor la nivelul comitetelor tehnice;
 • stabilirea direcţiilor de acţiune pe problemele de interes comun în domenii precum: pregătirea specialiştilor, diseminarea informaţiilor către mijloacele de informare publică, creşterea nivelului de educare a publicului în domeniul financiar;
 • aprobarea procedurii de lucru referitoare la asigurarea schimbului de informaţii cu caracter urgent şi confidenţial.

Detaliile privind organizarea şi desfăşurarea întâlnirilor tripartite la nivelul conducerii autorităţilor vor fi specificate în cadrul unui regulament, elaborat de Secretariatul Protocolului, constituit în cadrul Direcţiei Stabilitate Financiară din Banca Naţională a României.

Regulamentul va fi elaborat în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului Protocol şi prezentat pentru aprobare în cadrul primei întâlniri la nivelul conducerii celor trei autorităţi.

Cooperarea la nivelul comitetelor specializate

În scopul punerii în aplicare a prevederilor prezentului Protocol, al facilitării şi eficientizării cooperării pentru îndeplinirea în cele mai bune condiţii a obiectivelor comune, autorităţile interesate convin înfiinţarea, în termen de 15 zile de la data semnării Protocolului, a cinci comitete tehnice specializate, cu caracter permanent, după cum urmează:

 • Comitetul Stabilitate Financiară;
 • Comitetul Supraveghere şi Control;
 • Comitetul Reglementare;
 • Comitetul Sisteme de Plăţi;
 • Comitetul Statistici Financiare.

Comitetele tehnice sunt constituite din reprezentanţi ai celor trei autorităţi, conducerea şedinţelor urmând a fi asigurată prin rotaţie.

Organizarea şi funcţionarea comitetelor tehnice se realizează în baza unor regulamente interne, elaborate în termen de 30 de zile de la constituirea acestora şi aprobate de conducerea celor trei autorităţi. Aceste reglementări vor conţine referiri cel puţin la următoarele aspecte:

 • numărul maxim de reprezentanţi ai autorităţilor în fiecare comitet tehnic;
 • persoanele responsabile cu asigurarea serviciilor de secretariat la nivelul comitetelor tehnice şi definirea atribuţiilor acestora;
 • competenţele comitetelor tehnice;
 • periodicitatea întâlnirilor;
 • procedura de convocare a şedinţelor, inclusiv procedura aplicabilă întâlnirilor de urgenţă;
 • desfăşurarea şedinţelor;
 • procedura de întocmire a ordinii de zi pentru întâlnirile comitetelor tehnice;
 • domeniile de activitate vizate;
 • responsabilităţile fiecărei autorităţi în cadrul comitetelor tehnice;
 • canalele de comunicaţie destinate schimbului de date şi informaţii şi procedurile destinate operaţionalizării acestora.

Întâlnirile tripartite la nivelul comitetelor tehnice urmăresc:

 • identificarea problemelor de interes comun şi a modalităţilor de soluţionare a acestora;
 • punerea în aplicare a politicilor şi strategiilor comune stabilite la nivel de conducere a autorităţilor, precum şi a hotărârilor conducerilor celor trei autorităţi;
 • stabilirea modalităţilor pentru schimbul de informaţii pe fiecare dintre domeniile de interes şi realizarea efectivă a acestuia între cele trei autorităţi, precum şi în relaţia cu alte instituţii, cum ar fi: Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Curtea de Conturi, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor sau autorităţi similare din state membre ale Uniunii Europene şi alte state.

Legislaţia secundară elaborată de una dintre autorităţi, incidentă domeniilor de interes comun, va putea fi discutată, în stadiul de proiect, în cadrul comitetelor tehnice corespunzătoare.

În funcţie de necesităţile obiective ale cooperării, în plus faţă de cele cinci comitete tehnice cu caracter permanent, autorităţile pot constitui şi comitete ad-hoc, organizarea, funcţionarea şi coordonarea acestora fiind aprobate la nivelul conducerii autorităţilor.

Dispoziţii finale

Nici o prevedere a prezentului Protocol nu poate prejudicia drepturile şi responsabilităţile autorităţilor care decurg din prevederile legislaţiei în vigoare în baza cărora îşi desfăşoară activitatea.

Prezentul Protocol poate fi amendat de câte ori se consideră necesar, prin act adiţional, cu acordul autorităţilor, iar amendamentele aduse vor intra în vigoare la data adoptării lor.

Prezentul Protocol se încheie pe o perioadă nedeterminată şi poate înceta, pentru oricare dintre autorităţi, în urma cererii scrise a respectivei autorităţi.

Prezentul Protocol intră în vigoare la data semnării lui de către autorităţi.

La data intrării în vigoare a prezentului Protocol îşi încetează aplicabilitatea Protocolul încheiat între Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi Comisia de Supraveghere a Asigurărilor din data de 3 aprilie 2002.

Prezentul Protocol se încheie în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

 

Semnat astăzi 10 martie 2006

 

 

Banca Naţională a României Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
MUGUR ISĂRESCU GABRIELA ANGHELACHE NICOLAE CRIŞAN
Guvernator Preşedinte Preşedinte