Întrebări frecvente despre instrumentul bancă punte


1. Ce se înţelege prin bancă-punte?
Banca-punte reprezintă o instituţie de credit nouă, înfiinţată pe baza deciziei BNR şi deţinută de Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar, în calitate de acţionar unic, care preia activele şi pasivele unei bănci a cărei activitate se consideră că poate afecta buna funcţionare a sistemului financiar din ţara noastră.

2. Care este scopul înfiinţării unei bănci-punte?
Constituirea unei bănci-punte are ca obiectiv menţinerea stabilităţii financiare, prin asigurarea protecţiei deponenţilor şi a continuării prestării serviciilor bancare de către banca respectivă pentru clienţii preluaţi.

3. Cine asigură finanţarea băncii-punte?
Finanţarea băncii-punte este asigurată din resursele private ale Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar. Implicarea resurselor publice se poate realiza numai sub formă de împrumut acordat de Ministerul Finanţelor către Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar, condiţiile de acordare şi rambursare a împrumutului fiind stabilite prin hotărâre de guvern.

4. Cât timp funcţionează o bancă-punte?
Perioada de funcţionare a băncii-punte este, în principiu, de 2 ani, cu posibilitatea ca, în scopul menţinerii stabilităţii financiare, BNR să poată prelungi această perioadă, până la finalizarea operaţiunii de vânzare a băncii-punte către un investitor solid, acceptat de BNR.

5. Când se înfiinţează o bancă-punte?
Banca-punte se înfiinţează în momentul în care apare situaţia de dificultate a unei bănci din România de natura sa pericliteze stabilitatea financiară. Procedura de înfiinţare este una specială, de urgenţă, care va asigura continuitatea în derulare a serviciilor bancare.

6. Ce se va întâmpla cu clienţii băncii de la care s-a efectuat transferul de active şi pasive către banca-punte?
Clienţii nu vor fi afectaţi în urma acestui transfer, deoarece:
  • accesul la serviciile bancare contractate anterior este asigurat în continuare, fără întrerupere, în condiţii normale;
  • banca-punte va funcţiona în sediile băncii de la care s-a efectuat transferul;
  • transferul nu va afecta contractele în derulare;
  • deponenţii garantaţi vor beneficia în continuare de protecţia Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar, potrivit legii, în limita a 100.000 Euro.
7. Ce se întâmplă cu deponenţii de la o bancă în dificultate dacă aceasta nu pune în pericol stabilitatea financiară?
În situaţia în care stabilitatea financiară nu este periclitată, reglementările actuale rămân în vigoare. BNR va acţiona, potrivit legislaţiei existente, în privinţa băncilor aflate în dificultate, urmărind protecţia deponenţilor garantaţi potrivit principiului costului celui mai mic. Aceasta presupune, în principal, transferul unor active şi pasive ale băncii către o altă bancă, aflată într-o situaţie financiară solidă, atunci când finanţarea acestei operaţiuni generează pentru Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar costuri mai reduse decât despăgubirea deponenţilor garantaţi. Astfel, situaţia deponenţilor nu va suporta nicio consecinţă nefavorabilă, depozitele lor fiind încredinţate unei bănci mai solide şi rămânând totodată garantate potrivit legii.

8. Care sunt responsabilităţile Băncii Naţionale a României privind banca-punte?
BNR are următoarele responsabilităţi referitoare la banca-punte:
  1. hotărăşte adoptarea ca măsură de menţinere a stabilităţii financiare a constituirii băncii-punte şi autorizează funcţionarea acesteia;
  2. asigură supravegherea prudenţiala a noii instituţii de credit pe durata sa de funcţionare;
  3. decide vânzarea băncii-punte către un investitor eligibil.
9. Care sunt principalele responsabilităţi ale Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar privind banca-punte?
Principalele responsabilităţi ale Fondului de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar se referă la:
  1. exercită atribuţiile decurgând din calitatea de unic acţionar al acesteia, asigurând finanţarea necesară desfăşurării activităţii cu respectarea prevederilor aplicabile instituţiilor de credit;
  2. participă la administrarea băncii-punte, exercitând responsabilităţile consiliului de supraveghere (conducerea executivă băncii-punte va fi asigurată de persoane cu reputaţie şi experienţă în domeniul financiar-bancar, aprobate de BNR).
10. Căror reglementări este supusă banca-punte?
Banca-punte îşi va desfăşura activitatea cu respectarea tuturor prevederilor legislaţiei aplicabile instituţiilor de credit, fiind supusă supravegherii prudenţiale a Băncii Naţionale a României. În plus, o bancă-punte va desfăşura activităţile prevăzute în obiectul de activitate, cu asumarea de riscuri minime, instituţia fiind monitorizată permanent de către BNR.

11. Poate intra o bancă-punte în faliment?
Nu, o bancă-punte nu poate ajunge în situaţiile prevăzute de lege pentru declanşarea procedurii falimentului.

12. Ce se întâmplă cu instituţia de credit de la care s-a efectuat transferul de active si pasive către banca-punte, după data transferului?
La data transferului activelor si pasivelor către banca-punte, valabilitatea autorizaţiei instituţiei de credit de la care s-a efectuat transferul încetează de drept, instituţia de credit respectivă fiind supusă unei proceduri de lichidare administrativa, monitorizate de BNR.

13. Există şi alte tari care au reglementat constituirea şi funcţionarea unei bănci-punte ?
Instrumentul banca-punte se utilizează din 1987 de către Agenţia Federală de Garantare a Depozitelor din SUA. De asemenea, ca reacţie la actuala criză financiară globală, banca-punte a fost inclusă în setul de măsuri de stabilizare din mai multe state ale Uniunii Europene, precum Germania, Marea Britanie, Republica Cehă şi Irlanda. În plus, banca-punte reprezintă o componentă a setului de mecanisme pentru soluţionarea situaţiei instituţiilor de credit a căror activitate se consideră că poate afecta buna funcţionare a sistemului financiar, acest mecanism fiind în curs de introducere în viitoarea directivă europeană pentru gestionarea crizelor financiare.