Despre SEBC-BCE


Banca Centrală Europeană (BCE) este responsabilă pentru politica monetară a zonei euro începând cu luna ianuarie 1999, odată cu transferul acestei responsabilităţi de la băncile centrale naţionale a 11 state membre UE. Doi ani mai târziu (2001), Grecia a adoptat moneda unică, Slovenia în 2007, Malta şi Cipru în 2008, Slovacia în 2009, Estonia în 2011, Letonia în 2014, iar începând cu data de 1 ianuarie 2015 Lituania este al nouăsprezecelea stat membru al zonei euro. Cele 19 state membre au trebuit să îndeplinească criteriile de convergenţă, aşa cum vor trebui sa le îndeplinească toate celelalte state membre UE înainte de adoptarea euro.

Baza legală pentru politica monetară unică o constituie Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene şi Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) şi al Băncii Centrale Europene. BCE este centrul Eurosistemului şi al SEBC, îndeplinind împreună cu acestea sarcinile ce le-au fost atribuite.

Sistemul European al Băncilor Centrale include BCE şi băncile centrale naţionale ale statelor membre UE, indiferent dacă acestea au adoptat sau nu moneda unică.

Eurosistemul include BCE si băncile centrale naţionale ale acelor state membre care au adoptat euro.

Zona euro este constituită din acele state membre care au adoptat moneda euro.

Obiectivele BCE:

 • obiectivul fundamental al BCE este menţinerea stabilităţii preţurilor
 • fără a duce atingere obiectivului fundamental, SEBC va susţine politicile economice generale ale Uniunii Europene în vederea obţinerii unui nivel înalt al ocupării forţei de muncă şi al unei creşteri sustenabile neinflaţioniste.

Sarcinile de bază ale BCE:

 • definirea şi implementarea politicii monetare pentru zona euro;
 • efectuarea operaţiunilor valutare;
 • deţinerea şi administrarea rezervelor valutare oficiale ale ţărilor din zona euro;
 • promovarea funcţionării în bune condiţii a sistemelor de plăţi.

Alte sarcini ale BCE:

 • BCE are dreptul exclusiv de autorizare a emiterii de bancnote in zona euro;
 • În cooperare cu băncile centrale naţionale, BCE colectează informaţiile statistice necesare îndeplinirii sarcinilor sale, fie de la autorităţile naţionale fie direct de la agenţii economici;
 • SEBC contribuie la aplicarea adecvată a politicilor elaborate de autorităţile competente în domeniul supravegherii prudenţiale a instituţiilor de credit şi al stabilităţii sistemului financiar;
 • BCE cooperează cu instituţiile sau organismele comunitare şi cu autorităţile competente din statele membre sau din terţe ţări şi cu organizaţiile internaţionale, având în vedere sarcinile atribuite Eurosistemului.

Structurile de conducere ale BCE sunt: Consiliul Guvernatorilor, Comitetul Executiv şi Consiliul General.

Consiliul Guvernatorilor elaborează politica monetară a zonei euro inclusiv, dacă este cazul, deciziile privind obiectivele monetare intermediare, principalele rate ale dobânzii şi asigurarea rezervelor în cadrul Eurosistemului, stabilind totodată orientările necesare pentru implementarea acestora. Consiliul Guvernatorilor este alcătuit din cei şase membri ai Comitetului Executiv şi din guvernatorii băncilor centrale naţionale din zona euro.

Comitetul Executiv este alcătuit din preşedinte, vice-preşedinte şi alţi patru membri.

Comitetul Executiv implementează politica monetară în conformitate cu orientările şi deciziile elaborate de Consiliul Guvernatorilor. În acest scop, Comitetul Executiv dă instrucţiunile necesare băncilor centrale naţionale. În plus, Consiliul Guvernatorilor poate decide delegarea anumitor atribuţii ale sale către Comitetul Executiv.

Consiliul General este compus din preşedintele şi vice-preşedintele BCE şi din guvernatorii băncilor centrale naţionale din cele 27 de state membre UE.

Consiliul General contribuie la:

 • funcţiile consultative ale BCE;
 • colectarea datelor statistice;
 • pregătirea rapoartelor anuale ale BCE;
 • elaborarea reglementărilor necesare pentru standardizarea înregistrării în contabilitate şi a raportării operaţiunilor de către băncile centrale naţionale;
 • adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru stabilirea algoritmului pentru subscrierea capitalului BCE, în afara celor deja prevăzute în Tratat;
 • stabilirea condiţiilor de angajare a personalului BCE;
 • pregătirile necesare pentru fixarea irevocabilă a cursurilor de schimb ale valutelor statelor membre cu derogare faţă de euro.

Sursa: Banca Centrală Europeană