Actul adiţional nr.1-2006


la Protocolul încheiat

între Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, pentru cooperare în vederea promovării stabilităţii sistemului financiar
în ansamblu şi pe componentele sale

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.) a solicitat Băncii Naţionale a României (B.N.R.), Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) şi Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.), prin scrisorile nr.474/13.06.2006, nr.473/13.06.2006 şi, respectiv, nr.472/13.06.2006, aderarea la Protocolul încheiat între Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi Comisia de Supraveghere a Asigurărilor pentru cooperare în vederea promovării stabilităţii sistemului financiar în ansamblu şi pe componentele sale la data de 10 martie 2006.

C.S.S.P.P. a fost înfiinţată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, ca autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, aflată sub controlul Parlamentului României. C.S.S.P.P. reglementează, coordonează, supraveghează şi controlează activitatea sistemului de pensii private în scopul protejării intereselor participanţilor şi ale beneficiarilor, prin asigurarea unei funcţionări eficiente a sistemului de pensii private şi informarea asupra acestuia, având ca atribuţii principale: emiterea de norme privind sistemul de pensii private, acordarea, suspendarea sau retragerea avizelor şi autorizaţiilor fondurilor de pensii, administratorilor, depozitarilor şi auditorilor financiari, supravegherea prudenţială şi asigurarea unei bune funcţionări a sistemului de pensii private, controlul activităţii din sistemul de pensii private, controlul relaţiilor dintre administrator şi alţi administratori sau societăţi comerciale, controlul constituirii şi virării de către angajator a contribuţiei la fondurile de pensii private, aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege, desemnarea administratorului special. C.S.S.P.P. se află în prezent într-un proces de definitivare a construcţiei instituţionale şi de elaborare a normelor de aplicare a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative. Potrivit reglementărilor menţionate, în scopul întăririi stabilităţii şi integrităţii sistemului de pensii private şi a sistemului financiar în ansamblu, C.S.S.P.P. poate colabora cu instituţii şi autorităţi de supraveghere şi reglementare a pieţelor financiare din ţară, prin încheierea unor protocoale de colaborare.

În temeiul alin. 2 al Dispoziţiilor finale ale Protocolului încheiat între Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi Comisia de Supraveghere a Asigurărilor pentru cooperare în vederea promovării stabilităţii sistemului financiar în ansamblu şi pe componentele sale, prin care se stipulează că Protocolul poate fi amendat de câte ori se consideră necesar, prin act adiţional, cu acordul autorităţilor, iar amendamentele aduse vor intra în vigoare la data adoptării lor, precum şi urmare interesului manifestat de C.S.S.P.P. de a adera la acest Protocol,

  • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI (B.N.R.),banca centrală a statului român, instituţie publică independentă, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu sediul în Bucureşti, str. Lipscani nr. 25, sector 3, reprezentată prin domnul Mugur Constantin Isărescu, Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
  • COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE (C.N.V.M.), autoritate administrativă autonomă cu personalitate juridică, constituită în conformitate cu prevederile Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/2002 aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 514/2002, statut modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, cu sediul în Bucureşti, str. Foişorului nr. 2, sector 3, reprezentată prin doamna Gabriela Anghelache, Preşedinte,
  • COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR (C.S.A.), autoritate administrativă autonomă de specialitate, cu personalitate juridică, a cărei activitate este desfăşurată în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România, în conformitate cu Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, cu sediul în Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr.18, sector 1, reprezentată prin doamna Angela Toncescu, Preşedinte,
  • COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE (C.S.S.P.P.), autoritate administrativ? autonomă, cu personalitate juridică, constituită în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 313/2005, cu sediul în Bucureşti, Str. Splaiul Unirii nr. 74, sector 4, reprezentată prin domnul Mircea Oancea, Preşedinte,

convin la încheierea prezentului Act adiţional la Protocolul încheiat între Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi Comisia de Supraveghere a Asigurărilor pentru cooperare în vederea promovării stabilităţii sistemului financiar în ansamblu şi pe componentele sale, la data de 10 martie 2006, după cum urmează:

Începând cu data semnării prezentului Act adiţional, prevederile Protocolului încheiat între Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi Comisia de Supraveghere a Asigurărilor pentru cooperare în vederea promovării stabilităţii sistemului financiar în ansamblu şi pe componentele sale devin opozabile şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.), urmând a se elabora de către Secretariatul Protocolului un regulament de modificare a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea întâlnirilor tripartite la nivelul conducerii între Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, care va fi semnat de către părţi.

Prezentul Act Adiţional la Protocolul încheiat între Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi Comisia de Supraveghere a Asigurărilor pentru cooperare în vederea promovării stabilităţii sistemului financiar în ansamblu şi pe componentele sale se încheie azi, 14.12.2006, la Bucureşti, în 4 (patru) exemplare originale, cu valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte.Banca Naţională a României Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare Comisia de Supraveghere a Asigurărilor Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
MUGUR ISĂRESCU GABRIELA ANGHELACHE ANGELA TONCESCU MIRCEA OANCEA
Guvernator Preşedinte Preşedinte Preşedinte