Acord

privind cooperarea în domeniul supravegherii bancare între Banca Naţională a României şi Banca Nationala a Moldovei


Banca Naţională a României, reprezentată de domnul Mugur Constantin Isărescu - Guvernator şi

Banca Naţională a Moldovei, reprezentată de domnul Leonid Talmaci - Guvernator

în vederea creşterii eficienţei şi asigurării unei supravegheri bancare pe baze consolidate, în conformitate cu "Principiile de bază ale supravegherii bancare" publicate de Comitetul de Supraveghere Bancara de la Basel, suntem de acord cu prezentele condiţii de cooperare privind schimbul reciproc de informaţii şi desfăşurarea de inspecţii "on site".

Capitolul I
Definiţii de bază

Art. 1 Părţi contractante - Banca Naţională a Moldovei (numită în continuare "BNM") şi Banca Naţională a României (numită în continuare "BNR").

Art. 2 Autorizaţie - actul emis de Banca Naţională a Moldovei (Banca Naţională a României) care acordă unei persoane juridice dreptul de a funcţiona ca bancă.

Art. 3 Banca mama - persoana juridică căreia i s-a emis autorizaţie şi care exercită control asupra altei bănci;

Art. 4 Sediu secundar - filiala sau sucursala în conformitate cu legislaţia naţională a părţilor.

Art. 5 Control

 1. participarea directă sau indirectă a cărei cotă depăşeşte 25% (conform legislaţiei din Moldova) sau 50% (conform legislaţiei din România) din capitalul de constituire al unei persoane juridice sau din drepturile de vot ale acesteia, sau

 2. dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor statutare, consiliu de administraţie şi comitet de direcţie, ale unei persoane juridice, sau

 3. capacitatea de a exercita putere de decizie asupra gestiunii şi politicii financiar bancare în baza unui acord încheiat cu alţi acţionari sau asociaţi, sau

 4. capacitatea de a exercita o influenţă dominantă pe alte căi.

Art. 6 Participaţie indirectă - participaţia deţinută de o terţă parte prin intermediul unei persoane juridice asupra căreia aceasta exercită controlul.

Capitolul II
Schimbul reciproc de informaţii

Secţiunea 1
Acordarea de autorizaţii şi aprobări pentru achiziţionarea de participaţii la o bancă

Art. 7 Schimbul de informaţii se referă la următoarele persoane fizice şi juridice:

 1. Banca cu sediul central în Moldova (România) al cărei sediu secundar solicită o autorizaţie în România (Moldova);
 2. Persoana fizică sau juridică cu rezidenţă sau sediul central în Moldova (România) care solicită o autorizaţie din partea BNR (BNM), în condiţiile în care BNM (BNR) deţine informaţii cu privire la această persoană, informaţii obţinute în urma acţiunilor de inspecţie "on site" (ex.: persoane care deţineau sau deţin 5% conform legislaţiei din România / 10% conform legislaţiei din Moldova sau mai mult din capitalul de constituire sau drepturile de vot ale unei bănci cu sediul central în Moldova /România);
 3. Persoana fizică sau juridică cu rezidenţa sau sediul central în Moldova (România), care intenţionează să achiziţioneze direct sau indirect participaţii în capitalul de constituire sau drepturile de vot ale unei bănci cu sediul central în România (Moldova), în condiţiile în care BNR (BNM) pretinde aprobarea în baza legislaţiei sale în vigoare iar BNM (BNR) deţine informaţii cu privire la această persoană, informaţii obţinute în timpul inspecţiilor "on site" sau acumulate în procesul de autorizare (ex.: persoane care deţineau sau deţin 5% conform legislaţiei României / 10% conform legislaţiei din Moldova sau mai mult din capitalul de constituire sau drepturile de vot ale unei bănci cu sediul central în Moldova/România);

Art. 8 Conţinutul informaţiilor

În cazul persoanelor juridice menţionate la capitolul II, secţiunea1, art.7, paragraful a)
- informaţii cu privire la situaţia financiară a băncii (în special bilanţul contabil şi situaţia contului de profit şi pierderi), gradul de respectare a cerinţelor de prudenţă bancară (în special adecvarea capitalului, lichiditatea, expunerile mari, expunerea băncii faţă de creditele acordate persoanelor aflate în relaţii speciale cu banca şi poziţia valutară), situaţia acţionarilor semnificativi care deţin 10% (conform legislaţiei din Moldova) sau 5% (conform legislaţiei din România) sau mai mult din capitalul de constituire sau din drepturile de vot ale unei bănci;

În cazul persoanelor fizice şi juridice menţionate la capitolul II, secţiunea 1, art.7, paragrafele b) şi c)
- informaţii pe care BNM (BNR) le acumulează şi le evaluează în procesul de autorizare (ex.: în cazul apariţiei de noi acţionari într-o bancă existentă), cu respectarea prevederilor legale în vigoare din Moldova (România).

Art. 9 Principii privind schimbul de informaţii
Informaţiile menţionate în capitolul II, secţiunea 1, art. 8 sunt furnizate de către BNR (BNM) în baza unei solicitări formulate în scris de cea de-a doua parte contractantă (BNM/ BNR).

Secţiunea 2
Modificări semnificative în structura acţionariatului

Art. 10 Schimbul de informaţii se referă la următoarele persoane juridice:

 1. Banca mamă cu sediul central în Moldova (România) care are sediul secundar în România (Moldova);
 2. Banca cu sediul central în Moldova (România) al cărei sediu secundar activează în România (Moldova).

Art. 11 Conţinutul informaţiilor

 1. Modificări în structura acţionariatului unei bănci mamă cu sediul central în Moldova (România) care are sediu secundar în România (Moldova), cu privire la preluarea controlului băncii mamă de către o altă persoană sau grup de persoane legate economic (informaţii consemnate la capitolul II, secţiunea 1, art. 8);
 2. Modificări în structura acţionariatului unei bănci cu sediul central în Moldova (România) care are sediul secundar în România (Moldova), cu privire la preluarea controlului băncii mamă de către o altă persoană sau grup de persoane legate economic (informaţii consemnate la capitolul II, secţiunea 1, art. 8).

Art. 12 Principii privind schimbul de informaţii

Informaţiile menţionate în capitolul II, secţiunea 2, art. 11 sunt furnizate celei de-a doua părţi contractante de către angajaţii desemnaţi ai BNM (BNR), în cazul în care nu se stabileşte în mod expres altfel.

Secţiunea 3
Principalele deficienţe constatate în activitatea băncilor, măsuri prealabile, măsuri corective şi sancţiuni

Art. 13 Schimbul de informaţii se referă la următoarele persoane juridice:

 1. Banca mamă cu sediul central în Moldova (România) care are sediul secundar în România (Moldova);
 2. Sediu secundar în Moldova (România) a cărei bancă mamă are sediul central în România (Moldova);
 3. Banca cu sediul central în Moldova (România) care are sediul secundar în România (Moldova);
 4. Sediul secundar în Moldova (România) a cărei bancă are sediul central în România (Moldova).

Art. 14 Conţinutul informaţiilor

Informaţiile cu privire la persoanele menţionate la capitolul II, secţiunea 3, art.13, se referă în principal la:

 1. Deficienţele semnificative pe care BNM (BNR) le-a constatat în activitatea persoanelor menţionate la capitolul II, secţiunea 3, art.13, în condiţiile în care acestea au influenţat sau ar putea influenţa în mod negativ situaţia financiară şi buna funcţionare a băncii, băncii mamă sau a sediilor secundare, în special cele privind încălcarea gravă a legislaţiei şi a reglementărilor de prudenţă bancară, pierderea capacităţii de plată, declinul în adecvarea capitalului (sub nivelul minim cerut de BNM/BNR), diminuarea cifrei de afaceri (în sensul scăderii gradului de interes al clienţilor pentru banca în cauză) sau periclitarea viabilităţii sau stabilităţii sistemului bancar, precum şi alte informaţii importante;
 2. Măsurile preliminare şi de remediere a deficienţelor majore prevăzute la capitolul II, secţiunea 3, art. 14 (ex. încheierea unui acord scris cu consiliul de administraţie al băncii care să cuprindă un program de măsuri de remediere, stabilirea unui plan de majorare al fondurilor proprii, constituirea de provizioane şi alocarea altor rezerve, înfiinţarea unor comitete pentru supravegherea administrării creditului, gestiunea activelor şi pasivelor sau a controlului intern, suspendarea temporară a administratorilor sau înlocuirea acestora, înlocuirea directorilor executivi sau a cenzorilor), instituirea măsurilor de supraveghere şi administrare specială, precum şi sancţiunile aplicate de BNM (BNR) conform prevederilor legale, în special cele privind limitarea unor operaţiuni prevăzute în autorizaţie, retragerea aprobării date conducătorilor băncii, retragerea autorizaţiei, dacă acestea sunt cerute de lege;
 3. Propunerea de lichidare a băncii sau de declarare a stării de faliment si iniţierea procedurii de lichidare sau de faliment, inclusiv informaţii care se referă la acest proces şi care sunt esenţiale pentru BNM (BNR) din punct de vedere al supravegherii băncii mama, sediu secundar;
 4. Situaţiile deosebite în care sunt antrenate persoanele juridice menţionate în capitolul II, secţiunea 3, art.13, faţă de care BNM (BNR) a întreprins unele măsuri prevăzute de lege.

Art. 15 Principii privind schimbul de informaţii Informaţiile menţionate în capitolul II, secţiunea 3, art. 14 sunt furnizate celei de-a doua părţi contractante, de către angajaţii desemnaţi ai acestora, în cel mai scurt timp, fără a necesita o cerere scrisă (dacă nu este altfel stabilit).

Secţiunea 4
Legi si reglementari

Art. 16 Schimbul de informaţii se referă la:

 1. Informaţii cu privire la noile legi şi reglementări din sectorul bancar şi financiar, cu predilecţie reglementările de prudenţă bancară care sunt emise de BNM (BNR), precum şi modificările aduse acestora;
 2. Informaţii asupra implicaţiilor pe care legile şi reglementările care privesc sectorul bancar şi financiar o au asupra conduitei prudenţiale a băncilor;
 3. Informaţii despre dezvoltarea sectorului bancar în Moldova şi România;
 4. Lista actualizată a băncilor care au sediul în Moldova (România) şi care au sedii secundare în România (Moldova).

Art. 17 Principii privind schimbul de informaţii

Schimbul de informaţii, menţionate în capitolul II, secţiunea 4, art.16, dintre părţile contractante, se realizează în scris sau verbal, fără o solicitare sau urmare unei solicitări, precum şi pe parcursul consultărilor dintre personalul de conducere al părţilor contractante.

Art. 18 Referitor la capitolul II, secţiunea 4, art. 17 consultarea va avea loc cel puţin o dată pe an, la o dată şi într-un loc specificat de părţile contractante.

Capitolul III
Inspecţiile "on-site"

Art. 19 BNM (BNR) poate desfăşura inspecţii "on-site" la sediul secundar care operează în România (Moldova) al băncii sau băncii mamă cu sediul central în Moldova (România). Organele supravegherii bancare din ţara de reşedinţă a băncii sau băncii mamă vor coopera după necesitate cu organele de supraveghere ale celeilalte părţi.

Art. 20 Cererea în vederea declanşării unei acţiuni de inspecţie "on-site" trebuie să se facă în scris şi trebuie să conţină detaliile privind obiectivele şi locul inspecţiei.

Art. 21 Cu excepţia unor dispoziţii contrare, partea cointeresată va efectua inspecţia solicitată în cele mai bune condiţii posibile, fiind susţinută de partea contractantă prin furnizarea informaţiei deţinute de aceasta. Partea contractantă va fi informată în scris, în cel mai scurt timp, asupra datelor privind iniţierea şi realizarea inspecţiei, precum şi asupra concluziilor ce decurg.

Capitolul IV
Confidenţialitatea informaţiilor

Art. 22 Toate informaţiile obţinute în baza acestui acord, cu excepţia informaţiilor prevăzute la capitolul II, secţiunea 4, art. 16, sunt strict confidenţiale şi vor fi utilizate în mod exclusiv în scopul îmbunătăţirii supravegherii bancare şi nu vor fi sub nici o formă dezvăluite către o terţă parte.

Art. 23 Părţile contractante vor face cunoscute numele persoanelor autorizate să solicite şi să furnizeze informaţii, în cel mult 10 zile de la data la care acest acord intră în vigoare. Persoanele autorizate vor comunica funcţia pe care o au, numărul de telefon şi fax la care pot fi contactate. Alte persoane decât cele desemnate de părţile contractante nu vor solicita sau furniza informaţii cu privire la subiectul în cauză.

Art. 24 Dacă o parte contractantă este constrânsă legal să furnizeze informaţii primite de la cealaltă parte contractantă sau dobândite în cursul unei acţiuni de inspecţie efectuată sub jurisdicţia celeilalte părţi, va notifica şi va coopera cu cealaltă parte în căutarea unei modalităţi de păstrare a confidenţialităţii unor astfel de informaţii.

Capitolul V
Prevederi finale

Art. 25 Acordul va putea fi înlocuit sau modificat numai în scris şi sub semnătura ambelor părţi contractante.

Art. 26 Prezentul acord intră în vigoare din data semnării lui de către ambele părţi contractante. Termenul valabilităţii prezentului acord se consideră prelungit automat pentru fiecare an calendaristic succesiv dacă nici una din părţi, până la 1 decembrie al anului în curs, nu va înainta o cerere de încetare a acţiunii acestuia.

Semnat la Bucureşti la data de 27.07.2001 în două exemplare, ambele având valoare de original.

 

Banca Naţională a României Banca Naţională a Moldovei
Mugur Constantin Isărescu Leonid Talmaci
Guvernator Guvernator