BNR CENTRALA


organizează concurs pentru ocuparea unui post de
îngrijitor,
cu contract de muncă pe durată nedeterminată,
la Direcţia Tehnică și mentenanță, Serviciul administrativ

Termen limită pentru înscriere: 4 noiembrie 2013

Data publicării: 21 octombrie 2013Atribuţiile principale ale postului

 • efectuează activităţi de curăţenie în spaţiile centralei Băncii Naţionale a României şi Sucursalei Regionale Bucureşti, precum şi alte activităţi administrative specifice.

Studii şi experienţă

 • studii generale;
 • experiență profesională de minimum 3 ani;
 • rezistenţă la efort fizic;

Competenţe comportamentale

 • capacitatea de asumare a responsabilităţii;
 • abilitatea de a comunica eficient;
 • capacitatea de a lucra în echipă;
 • capacitatea de a rezolva analitic problemele apărute.

Alte condiţii de înscriere la concurs

 • postul pentru care optează să nu fie într-o structură organizatorică în care soţul/ soţia, părinţii, copiii, fraţii/ surorile candidatului să fie salariaţi sau să nu fie într-o relaţie ierarhică şi/sau funcţională cu postul ocupat de soţul/ soţia, părinţii, copiii, fraţii/ surorile candidatului. Relaţia dintre posturi este analizată de către Direcţia Resurse Umane care aprobă participarea candidatului la concurs;
 • să nu fi participat în ultimii doi ani anterior datei de desfăşurare a concursului la mai mult de trei concursuri în Banca Naţională a României, centrală plus sucursale regionale şi agenţii, pe un post care presupune aceeaşi activitate.

Înscrierile se fac personal la Direcţia Resurse Umane - Serviciul management resurse umane - Str. Doamnei nr.2, sect.3, Bucureşti, până la data de 4 noiembrie 2013 (inclusiv), între orele 900 - 1100.

Precizăm că niciun candidat nu poate fi înscris în acelaşi timp la 2 sau mai multe concursuri organizate de B.N.R.

La înscriere candidaţii vor prezenta următoarele documente:

 • Chestionar tip: formular editabil ;
 • 1 fotografie tip paşaport (se ataşează la Chestionar);
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
 • alte documente care dovedesc îndeplinirea condiţiilor de înscriere la concurs, dacă este cazul;
 • carte de muncă (copie);
 • raport salariat (REVISAL);
 • carte de identitate (original şi copie);
 • certificatul de căsătorie (copie), dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului scos la concurs.

Procedura de desfăşurare

În data de 5 noiembrie 2013 candidaţii vor fi contactaţi (prin e-mail), pentru a primi detalii legate de desfăşurarea primei probe de concurs.

Concursul se va desfăşura începând cu data de 7 noiembrie 2013 şi va avea următoarele probe, cu respectarea secvenţialităţii de mai jos:

 1. probă practică;
 2. testare psihologică şi interviu de selecţie;
 3. interviu profesional.

I. Proba practică are în vedere evaluarea executării sarcinilor specifice postului.
Nota minimă de promovare este 7,00.

II. a) Testarea psihologică are în vedere testarea candidaţilor prin prisma cerinţelor psiho-comportamentale, rezultate din fişa postului pentru care se candidează.

    b) Interviul de selecţie: se susţine cu reprezentanţii Direcţiei Resurse Umane şi urmăreşte:

 • confirmarea profilului psihologic și compatibilitatea acestuia cu postul;
 • competenţele şi abilităţile specifice postului vacant;
 • motivaţia candidatului;
 • percepţia candidatului cu privire la activitatea pe care o va desfăşura.
 

Proba se apreciază cu calificativul admis/ respins.

III. Interviul profesional: Comisia de examinare va evalua modul în care candidatul răspunde unor criterii referitoare la cunoştinţe de specialitate.

Nota minimă de promovare este 7,00.

Rezultatul final al concursului constă în media aritmetică a notelor obţinute la proba practică şi la interviul profesional.

Datele de susţinere a probelor de concurs vor fi stabilite de comisia de examinare şi vor fi comunicate prin e-mail candidaţilor.

Rezultatul fiecărei probe de concurs se transmite prin e-mail.

În cazul nereuşitei la concurs, documentele depuse la înscriere nu se restituie candidaţilor.

Relaţii suplimentare la tel. 021/313.04.10 int. 2562, 2538, 2527 şi 2523.


TEMATICA

 1. Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a României, obiectivul fundamental şi principalele atribuţii ale Băncii Naţionale a României
 2. Norme generale de protecţia muncii.
 3. Sistemul de colectare selectivă a deşeurilor.
 4. Modul de realizare a activităţii de curăţenie în instituţiile publice.

BIBLIOGRAFIA

 1. Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României (Monitorul Oficial al României nr. 582/30.06.2004);
 2. Norma generală de protecţia muncii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.880 din 06.12.2002, versiunea consolidată din 17.05.2007, capitolul II – Obligaţiile şi drepturile angajaţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă, capitolul X – Dotarea cu echipament individual de protecţie şi echipament individual de lucru.
 3. Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 461 din 06.07.2010.