BNR CENTRALĂ


organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de
referent de specialitate,
cu contract de muncă pe durată nedeterminată,
la Direcţia Reglementare şi Autorizare, Serviciul reglementare activităţi financiare şi instituţii financiare nebancare

Termen limită pentru înscriere: 30 aprilie 2013

Data publicării: 16 aprilie 2013Atribuţiile principale ale postului

 • Participare la elaborarea proiectelor de reglementări în domeniul garantării depozitelor în sistemul bancar;
 • Participare la elaborarea proiectelor de reglementări în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
 • Participare la elaborarea proiectelor de reglementări în domeniul regimului acordării creditelor în valută;
 • Participare la elaborarea contribuţiei direcţiei în rapoarte/alte materiale de sinteză elaborate la nivelul Băncii Naţionale a României;
 • Participare la soluţionarea corespondenţei primite referitoare la aplicarea reglementărilor la a căror elaborare contribuie.

Studii şi experienţă

 • studii superioare juridice sau economice absolvite cu examen de licenţă;
 • studii de masterat absolvite în domeniul juridic sau economic, constituie un avantaj;
 • experienţă profesională în domeniul financiar-bancar, constituie un avantaj;
 • cunoştinţe în domeniul financiar reglementat de Banca Naţională a României;
 • cunoştinţe în domeniul utilizării computer-ului - editare texte (Word), comunicaţii electronice (e-mail, internet), sisteme de operare (Windows);
 • nivel foarte bun de cunoaştere a limbii engleze.

Competenţe comportamentale

 • Capacitate de evaluare şi analiză în vederea optimizării activităţii;
 • Comunicare eficientă şi ascultare activă;
 • Capacitatea de colaborare şi participare proactivă;
 • Capacitatea de a rezolva analitic şi structurat problemele apărute.

Alte condiţii de înscriere la concurs

 • postul pentru care optează să nu fie într-o structură organizatorică în care soţul/ soţia, părinţii, copiii, fraţii/ surorile candidatului să fie salariaţi sau să nu fie într-o relaţie ierarhică şi/sau funcţională cu postul ocupat de soţul/ soţia, părinţii, copiii, fraţii/ surorile candidatului. Relaţia dintre posturi este analizată de către Direcţia Resurse Umane care aprobă participarea candidatului la concurs;
 • să nu fi participat în ultimii doi ani anterior datei de desfăşurare a concursului la mai mult de trei concursuri în Banca Naţională a României, centrală plus sucursale regionale şi agenţii, pe un post care presupune aceeaşi activitate.

Înscrierile se fac personal la Direcţia Resurse Umane - Serviciul management resurse umane - Str. Doamnei nr.2, sect.3, Bucureşti, până la data de 30 aprilie 2013 (inclusiv), între orele 900 - 1100.

Precizăm că niciun candidat nu poate fi înscris în acelaşi timp la 2 sau mai multe concursuri organizate de B.N.R.

La înscriere candidaţii vor prezenta următoarele documente:

 • Chestionar tip: formular editabil ;
 • 1 fotografie tip paşaport (se ataşează la Chestionar);
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
 • alte documente care dovedesc îndeplinirea condiţiilor de înscriere la concurs, dacă este cazul;
 • carte de muncă (copie);
 • raport salariat (REVISAL);
 • carte de identitate (original şi copie);
 • certificatul de căsătorie (copie), dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului scos la concurs.

Procedura de desfăşurare

În data de 3 mai 2013 candidaţii vor fi contactaţi (prin e-mail), pentru a primi detalii legate de desfăşurarea primei probe de concurs.

Concursul se va desfăşura începând cu data de 9 mai 2013 şi va avea următoarele probe, cu respectarea secvenţialităţii de mai jos:

 1. test profesional;
 2. testare psihologică şi interviu de selecţie;
 3. interviu profesional.

I. Testul profesional se desfăşoară prin susţinerea unui test de specialitate, în formă scrisă, prin care se va realiza verificarea cunoştinţelor de specialitate (70% din notă) şi a cunoştinţelor de limbă engleză (30% din notă).

Nota minimă de promovare este 7,00.

Candidaţii care nu se vor afla în sală în momentul înmânării subiectelor pierd dreptul de a mai susţine testul profesional scris. Orice fraudă sau tentativă de fraudă dovedită se sancţionează cu eliminarea din concurs.

II. a) Testarea psihologică are în vedere testarea candidaţilor prin prisma cerinţelor psiho-comportamentale, rezultate din fişa postului pentru care se candidează.

    b) Interviul de selecţie: se susţine cu reprezentanţii Direcţiei Resurse Umane şi urmăreşte:

 • confirmarea profilului psihologic și compatibilitatea acestuia cu postul;
 • competenţele şi abilităţile specifice postului vacant;
 • motivaţia candidatului;
 • percepţia candidatului cu privire la activitatea pe care o va desfăşura.
 

Proba se apreciază cu calificativul admis/ respins.

III. Interviul profesional: Comisia de examinare va evalua modul în care candidatul răspunde unor criterii referitoare la cunoştinţe de specialitate şi capacitatea de analiză şi sinteză a candidatului.

Nota minimă de promovare este 7,00.

Rezultatul final al concursului constă în media aritmetică a notelor obţinute la testul profesional şi la interviul profesional.

Datele de susţinere a probelor de concurs vor fi stabilite de comisia de examinare şi vor fi comunicate prin e-mail candidaţilor.

Rezultatele se transmit prin e-mail, termenul de depunere a contestaţiei pentru proba scrisă fiind calculat de la data primirii e-mail-ului.

Contestaţii

Candidaţii pot depune contestaţie, transmisă prin e-mail pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro, în termen de 24 de ore de la data comunicării rezultatului testului profesional (indiferent de modalitatea prin care au fost informaţi de rezultat).

Candidaţii pot contesta numai rezultatul propriei lucrări scrise, comparaţia cu lucrările altor candidaţi nefiind luată în considerare.

Termenul de soluţionare a contestaţiei este de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării contestaţiei.

Rezultatele obţinute la interviul de selecţie şi la interviul profesional nu pot fi contestate.

În cazul nereuşitei la concurs, documentele depuse la înscriere nu se restituie candidaţilor.

Relaţii suplimentare la tel. 021/313.04.10 int. 2527, 2538, 2533 şi 2534.


TEMATICA

 1. Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a României, obiectivul fundamental şi principalele atribuţii ale Băncii Naţionale a României
 2. Cadrul legislativ în domeniul garantării depozitelor în sistemul bancar;
 3. Cadrul legislativ în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului aplicabil instituţiilor de credit;
 4. Regimul creditării în valută - perspectiva Regulamentului BNR nr.17/2012 privind unele condiţii de creditare şi cea a Recomandării CERS nr.1/21.09.2011.

BIBLIOGRAFIA

 1. Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României (Monitorul Oficial al României nr. 582/30.06.2004);
 2. OG nr.39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată 1;
 4. Hotărâre nr.594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Regulamentul BNR nr.9/2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Recomandarea CERS 1/2011 privind acordarea de împrumuturi în monedă străină: http://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/2011/ESRB_2011_1.ro.pdf?5b07e37de24a61541b8e83a528225cf6;
 7. Regulamentul BNR nr.17/2012 privind unele condiţii de creditare.