BNR CENTRALA


organizează concurs pentru ocuparea unui post de
referent de specialitate, cu contract de muncă pe durată determinată,
la Direcţia Protecția Valorilor, Serviciul transport special

Termen limită pentru înscriere: 30 aprilie 2013

Data publicării: 16 aprilie 2013Atribuţiile principale ale postului

 • intocmirea și gestionarea documentelor aferente transporturilor specifice;
 • inventarierea, declasificarea și arhivarea documentelor clasificate;
 • întocmirea de analize, situații și evaluări specifice gestionării parcului auto special.

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licență în științe economice;
 • cunoștințe în domeniul utilizării computer-ului: Windows, Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook);
 • experiență profesională de minimum 3 ani vechime în funcții cu studii superioare;
 • cunoștințe de limbă engleză;
 • permis de coducere auto categoriile B, C și E.

Competenţe comportamentale

 • capacitate de evaluare şi analiză în vederea optimizării activităţii;
 • comunicare eficientă şi ascultare activă;
 • capacitatea de colaborare şi participare proactivă;
 • capacitatea de a rezolva analitic şi structurat problemele apărute.

Alte condiţii de înscriere la concurs

 • postul pentru care optează să nu fie într-o structură organizatorică în care soţul/ soţia, părinţii, copiii, fraţii/ surorile candidatului să fie salariaţi sau să nu fie într-o relaţie ierarhică şi/sau funcţională cu postul ocupat de soţul/ soţia, părinţii, copiii, fraţii/ surorile candidatului. Relaţia dintre posturi este analizată de către Direcţia Resurse Umane care aprobă participarea candidatului la concurs;
 • să nu fi participat în ultimii doi ani anterior datei de desfăşurare a concursului la mai mult de trei concursuri în Banca Naţională a României, centrală plus sucursale regionale şi agenţii, pe un post care presupune aceeaşi activitate.

Înscrierile se fac personal la Direcţia Resurse Umane - Serviciul management resurse umane - Str. Doamnei nr.2, sect.3, Bucureşti, până la data de 30 aprilie 2013 (inclusiv), între orele 900 - 1100.

Precizăm că niciun candidat nu poate fi înscris în acelaşi timp la 2 sau mai multe concursuri organizate de B.N.R.

La înscriere candidaţii vor prezenta următoarele documente:

 • Chestionar tip: formular editabil ;
 • 1 fotografie tip paşaport (se ataşează la Chestionar);
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
 • alte documente care dovedesc îndeplinirea condiţiilor de înscriere la concurs, dacă este cazul;
 • carte de muncă (copie);
 • raport salariat (REVISAL);
 • carte de identitate (original şi copie);
 • certificatul de căsătorie (copie), dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului scos la concurs.

Procedura de desfăşurare

În data de 2 mai 2013 candidaţii vor fi contactaţi (prin e-mail), pentru a primi detalii legate de desfăşurarea primei probe de concurs.

Concursul se va desfăşura începând cu data de 8 mai 2013 şi va avea următoarele probe, cu respectarea secvenţialităţii de mai jos:

 1. test profesional;
 2. testare psihologică şi interviu de selecţie;
 3. interviu profesional.

I. Testul profesional se desfăşoară prin susţinerea unui test de specialitate, în formă scrisă, prin care se va realiza verificarea cunoştinţelor de specialitate (70% din notă) și a cunoştinţelor de limbă engleză (30% din notă).

Nota minimă de promovare este 7,00.

Candidaţii care nu se vor afla în sală în momentul înmânării subiectelor pierd dreptul de a mai susţine testul profesional scris. Orice fraudă sau tentativă de fraudă dovedită se sancţionează cu eliminarea din concurs.

II. a) Testarea psihologică are în vedere testarea candidaţilor prin prisma cerinţelor psiho-comportamentale, rezultate din fişa postului pentru care se candidează.

    b) Interviul de selecţie: se susţine cu reprezentanţii Direcţiei Resurse Umane şi urmăreşte:

 • confirmarea profilului psihologic și compatibilitatea acestuia cu postul;
 • competenţele şi abilităţile specifice postului vacant;
 • motivaţia candidatului;
 • percepţia candidatului cu privire la activitatea pe care o va desfăşura.
 

Proba se apreciază cu calificativul admis/ respins.

III. Interviul profesional: Comisia de examinare va evalua modul în care candidatul răspunde unor criterii referitoare la cunoştinţe de specialitate şi capacitatea de analiză şi sinteză a candidatului.

Nota minimă de promovare este 7,00.

Rezultatul final al concursului constă în media aritmetică a notelor obţinute la testul profesional şi la interviul profesional.

Datele de susţinere a probelor de concurs vor fi stabilite de comisia de examinare şi vor fi comunicate prin e-mail candidaţilor.

Rezultatele se transmit prin e-mail, termenul de depunere a contestaţiei pentru proba scrisă fiind calculat de la data primirii e-mail-ului.

Contestaţii

Candidaţii pot depune contestaţie, transmisă prin e-mail pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro, în termen de 24 de ore de la data comunicării rezultatului testului profesional (indiferent de modalitatea prin care au fost informaţi de rezultat).

Candidaţii pot contesta numai rezultatul propriei lucrări scrise, comparaţia cu lucrările altor candidaţi nefiind luată în considerare.

Termenul de soluţionare a contestaţiei este de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării contestaţiei.

Rezultatele obţinute la interviul de selecţie şi la interviul profesional nu pot fi contestate.

În cazul nereuşitei la concurs, documentele depuse la înscriere nu se restituie candidaţilor.

Relaţii suplimentare la tel. 021/313.04.10 int. 2527, 2538, 2533 şi 2534.


TEMATICA

 1. Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a României, obiectivul fundamental şi principalele atribuţii ale Băncii Naţionale a României
 2. Cerinţele legale privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu.
 3. Cerinţele legale privind paza transporturilor bunurilor şi valorilor, precum şi a transporturilor cu caracter special

BIBLIOGRAFIA

 1. Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României (Monitorul Oficial al României nr. 582/30.06.2004);
 2. Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţilor clasificate
 3. H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate
 4. H.G. nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu
 5. Legea nr. 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 6. H.G. nr 301/ 2012 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 333/2003