Stabilitate financiară - Rolul BNR


Stabilitatea financiară este un bun public global, caracterizat de nonrivalitate și nonexcludere. Acest bun public nu poate fi oferit în mod exclusiv de către piață, banca centrală și alte instituții ale statului având un rol important în asigurarea stabilității financiare. De asemenea, dat fiind caracterul de economie deschisă al României, este necesară o abordare transfrontalieră, prin coordonarea politicilor din acest domeniu, în vederea atingerii stabilității financiare pe plan național.

Rolul BNR în menţinerea stabilităţii financiare

Banca Naţională a României are un rol intrinsec în menţinerea stabilităţii financiare, date fiind responsabilităţile ce rezultă din dubla sa ipostază de autoritate monetară şi prudenţială. Atribuţii subsumate obiectivelor de stabilitate financiară sunt exercitate atât prin reglementarea şi supravegherea prudenţială a instituţiilor aflate sub autoritatea sa, cât şi prin formularea şi transmiterea eficientă a măsurilor de politică monetară şi supravegherea funcţionării în condiţii optime a sistemelor de plăţi şi decontări de importanţă sistemică. Totodată, este necesară identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor întregului sistem financiar, în ansamblul său şi pe componentele sale, deoarece monitorizarea stabilităţii financiare este preventivă. Apariţia şi dezvoltarea unor disfuncţionalităţi, precum evaluarea incorectă a riscurilor şi ineficienţa alocării capitalului, pot afecta stabilitatea sistemului financiar şi stabilitatea economică.

Cooperarea în domeniul stabilităţii financiare

Cooperarea dintre Banca Naţională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Guvern s-a intensificat treptat, pe măsură ce sistemul financiar românesc, în ansamblul său, a devenit mult mai dinamic şi complex, determinând întrepătrunderi la nivel instituţional. Astfel, a devenit necesară conlucrarea dintre autorităţile naționale, pentru a asigura transparenţa şi integritatea sistemului financiar în ansamblu şi a componentelor sale, precum și respectarea și consolidarea cadrului legal aplicabil în domeniul stabilității financiare.

Pe plan internațional, ca urmare a efectelor semnificative ale crizei financiare globale, evidențiate și prin transmiterea riscurilor între sistemele financiare naționale (efect de contaminare transfrontalieră), s-a pus un accent sporit pe conceptul de stabilitate financiară și pe necesitatea unei cooperări internaționale strânse în domeniul stabilității financiare. Astfel, la nivel european a fost înființat, în anul 2010, Comitetul European pentru Risc Sistemic (CERS), care împreună cu alte trei autorități europene de supraveghere sectorială (Autoritatea Bancară Europeană, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe și Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale) constituie Sistemul Financiar de Supraveghere Europeană. Spre deosebire de autoritățile europene de supraveghere sectorială, CERS se concentrează pe identificarea riscurilor sistemice și pe stabilirea politicilor macroprudențiale la nivelul Uniunii Europene, cu scopul de a salvgarda stabilitatea sistemului financiar european în integritatea sa. În cazul în care sunt identificate riscuri de natură sistemică, CERS poate emite recomandări și avertismente adresate statelor membre în vederea diminuării acestor riscuri.

Ca urmare a Recomandării CERS/2011/3 privind stabilirea mandatului macroprudențial și desemnarea autorității macroprudențiale, în România a fost înființat, în baza Legii nr. 12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național, Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială. Banca Națională a României, în calitate de membru al CNSM, poate supune discuției în cadrul ședințelor Consiliului general al CNSM materiale de analiză și propuneri de acțiune în domeniul stabilității financiare și al politicii macroprudențiale, conform ariei sale de responsabilitate. Avertizările și recomandările adoptate de CNSM au ca obiectiv limitarea riscurilor și vulnerabilităților identificate la nivelul sistemului financiar național și pot fi adresate BNR și ASF, în calitatea acestora de autorități naționale de supraveghere financiară sectorială. De asemenea, CNSM poate emite recomandări adresate Guvernului în scopul menținerii stabilității financiare.

Banca Națională a României și-a întărit continuu relațiile de cooperare în domeniul stabilității financiare și al politicilor macroprudențiale cu autoritățile europene și internaționale competente (Banca Centrală Europeană, Comitetul European pentru Risc Sistemic, Autoritatea Bancară Europeană, Comisia Europeană etc.), prin consultările periodice care au loc cu privire la implementarea politicilor macroprudențiale și prin participările reprezentanților băncii centrale la reuniunile periodice ale grupurilor de lucru organizate de structurile europene și internaționale.

Cercetare, documentare şi informare în domeniul stabilităţii financiare

Documentar

Abordări diferite în statele membre UE privind controlul ratelor dobânzii

Descarcă documentul

Creditele în franci elvețieni

Legea dării în plată


Situația băncilor românești cu capital grecesc

Monede virtuale