Legislaţie aplicabilă instrumentelor de plată şi sistemelor de plăţi


 1. Principalele norme juridice naţionale care guvernează instrumentele de plată şi sistemele de plăţi:

  1. Instrumente de plată și mijloace de plată
   • Regulamentul nr. 2/2020, privind măsurile de securitate referitoare la riscurile operaţionale şi de securitate şi cerinţele de raportare aferente serviciilor de plată, cu modificările și completările ulterioare și publicarea variantei actualizate a acestui regulament;
   • Regulamentul nr. 4/2022 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2020 privind măsurile de securitate referitoare la riscurile operaţionale şi de securitate şi cerinţele de raportare aferente serviciilor de plată;
   • Regulamentul nr. 4/2021 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României;
   • Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative
   • Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică
   •  Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările şi completările ulterioare
   •  Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, cu modificările şi completările ulterioare
   •  Legea nr. 231/2015 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerinţelor tehnice şi comerciale aplicabile operaţiunilor de transfer de credit şi de debitare directă în euro şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009
   •  Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
   •  Ordonanţa de urgenţă nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare
   •  Regulamentul nr. 2/2016 privind operaţiunile de transfer credit şi debitare directă
   •  Regulamentul nr. 3/2018 privind monitorizarea infrastructurilor pieţei financiare şi a instrumentelor de plată
   •  Regulamentul nr. 6/2021 privind condiţiile necesare pentru a beneficia de exceptarea de la instituirea mecanismului de urgenţă potrivit art. 33 alin. (6) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389 al Comisiei de completare a Directivei (UE) 2015/2.366 a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru autentificarea strictă a clienţilor şi standardele deschise, comune şi sigure de Comunicare
   •  Norma BNR nr. 7/1994 privind comerţul făcut de instituţiile de credit cu cecuri, cu modificările şi completările ulterioare
   •  Norma BNR nr. 6/1994 privind comerţul făcut de instituţiile de credit cu cambii şi bilete la ordin, cu modificările şi completările ulterioare
   •  Norma tehnică BNR nr. 4/2008 privind cecul, cu modificările ulterioare
   •  Normă tehnică BNR nr. 9/1994 privind cecul, cu modificările și completările ulterioare
   •  Norma tehnică BNR nr. 5/2008 privind cambia şi biletul la ordin, cu modificările ulterioare
   •  Norma tehnică BNR nr. 10/1994 privind cambia şi biletul la ordin, cu modificările ulterioare
  2. Sisteme de plăţi
   • Ordinul nr. 65 din 7 martie 2024 pentru desemnarea sistemelor care intră sub incidența prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare
   • Regulamentul nr. 6 din 12 aprilie 2022 privind cadrul de desfășurare a testelor de reziliență cibernetică TIBER-RO
   •  Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare
   •  Ordonanţa Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2004
   •  Hotărârea Guvernului nr. 1259/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plăţile transfrontaliere în Comunitate şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2560/2001
   •  Regulamentul BNR nr. 9/2020 privind administrarea riscului de decontare şi facilităţile de creditare acordate de Banca Naţională a României în scopul fluidizării decontării în sistemul ReGIS
   •  Regulamentul nr. 3/2018 privind monitorizarea infrastructurilor pieţei financiare şi a instrumentelor de plată
   •  Regulamentul BNR nr. 2/2004 privind utilizarea codurilor IBAN în România, cu modificările şi completările ulterioare
   •  Regulamentul BNR nr. 5/2004 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2004 privind utilizarea codurilor IBAN în România.
   •  Regulamentul BNR nr. 9/2009 pentru abrogarea unor acte normative emise de Banca Naţională a României
   •  Norma BNR nr. 1/2005 privind modul unitar de completare a menţiunilor din ordinele de plată în mesajele electronice utilizate în sistemul ReGIS şi în casa de compensare automată
   •  Norma BNR nr. 10/2003 privind perioada maximă de întrerupere a funcţionării sistemului de plăţi şi decontări şi a pieţelor monetară şi valutară
   •  Norma BNR nr. 7/2002 privind transferurile de fonduri în cadrul unei reţele cooperatiste de credit
   •  Circulara BNR nr. 26/1995 privind înfiinţarea contului 50BBX99.10 "Disponibilităţi blocate de instanţele judecătoreşti"
   •  Circulara BNR nr. 35/2002 privind aplicarea reglementărilor emise de Banca Naţională a României în domeniul sistemelor de plăţi şi organizaţiilor cooperatiste de credit
   •  Circulara BNR nr. 7/2005 privind măsurile care trebuie luate de instituţiile de credit/Trezoreria statului pentru aplicarea Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, modificată prin Circulara BNR nr. 24/2006
   •  Circulara BNR nr. 39/2008 privind interzicerea utilizării instrumentelor de plată de debit de tipul cecului, cambiei şi biletului la ordin în format vechi, rectificată în 2008
   •  Ordinul Guvernatorului BNR nr. 637/2011 pentru desemnarea sistemelor care intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare
   •  Ordinul Guvernatorului BNR nr.4/2015 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2 - România
 2. Legislaţie comunitară

  • Regulamentul delegat (UE) 2018/389 al Comisiei din 27 noiembrie 2017 de completare a Directivei (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru autentificarea strictă a clienților și standardele deschise, comune și sigure de comunicare
  • Regulamentul delegat (UE) 2022/2360 al Comisiei din 3 august 2022 de modificare a standardelor tehnice de reglementare prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2018/389 în ceea ce privește derogarea de 90 zile pentru accesul la cont
  • Regulamentul (UE) 2021/1230 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iulie 2021 privind plățile transfrontaliere în Uniune
  • Regulamentul (UE) 2019/518 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 în ceea ce privește anumite comisioane pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și comisioanele de conversie monetară
  •  Directiva 2009/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 mai 2009 de modificare a Directivei 98/26/CE privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare şi a Directivei 2002/47/CE privind contractele de garanţie financiară în ceea ce priveşte sistemele legate şi creanţele private
  •  Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE şi 2013/36/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, şi de abrogare a Directivei 2007/64/CE
  •  Directiva 2002/47/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 iunie 2002 privind contractele de garanţie financiară
  •  Directiva nr. 98/26/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare
  •  Directiva 2014/92/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 iulie 2014 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăţi, schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la conturile de plăţi cu servicii de bază.
  •  Regulamentul (UE) 2015/847 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1798/2006
  •  Regulamentul (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plăţile transfrontaliere în Comunitate şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2560/2001
  •  Regulamentul (UE) 2015/751 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacţiile de plată cu cardul
  •  Regulamentul (UE) nr. 1409/2013 al Băncii Centrale Europene din 28 noiembrie 2013 privind statisticile referitoare la plăți (BCE/2013/43)
  •  Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiluilui de stabilire a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile operațiunilor de transfer de credit și de debitare directă în euro și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009

  Mai multe regulamente comunitare

 3. Memorandumuri

  •  Memorandum of Understanding on cooperation between payment systems overseers and banking supervisors in Stage Three of Economic and Monetary Union
  •  The Memorandum of Understanding on high-level principles of cooperation between the banking supervisors and central banks of the EU in crisis management situations