Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială


Prin Legea nr.12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național a fost înființat Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM). Adoptarea legii menționate asigură (i) implementarea Recomandării CERS privind mandatul macroprudenţial al autorităţilor naţionale (CERS/2011/3), (ii) cadrul legal pentru implementarea Recomandării CERS privind obiectivele intermediare şi instrumentele politicii macroprudenţiale (CERS/2013/1), precum și (iii) transpunerea dispoziţiilor referitoare la implementarea instrumentelor macroprudențiale prevăzute la secţiunile I şi II, cap. 4, titlul VII din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituţiilor de credit şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii completată de Directiva 2019/878/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Directivei 2013/36/UE în ceea ce privește entitățile exceptate, societățile financiare holding, societățile financiare holding mixte, remunerarea, măsurile și competențele de supraveghere și măsurile de conservare a capitalului.

Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială a fost operaționalizat la data de 11 aprilie 2017, în termenul de 30 de zile prevăzut de lege, prin organizarea primei întruniri și stabilirea componenței Consiliului general. CNSM este o structură de cooperare interinstituţională, fără personalitate juridică, din care fac parte reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României (BNR), ai Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) şi ai Guvernului. La ședințele CNSM participă, de asemenea, în calitate de observator, Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB).

Misiunea CNSM este de a asigura coordonarea în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar naţional, prin stabilirea politicii macroprudenţiale şi a instrumentelor adecvate pentru punerea în aplicare a acesteia.

Obiectivul fundamental al Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială este de a contribui la salvgardarea stabilității financiare, inclusiv prin consolidarea capacității sistemului financiar de a rezista șocurilor și prin diminuarea acumulării de riscuri sistemice, asigurând pe această cale o contribuție sustenabilă a sistemului financiar la creșterea economică.

În îndeplinirea obiectivului său fundamental, Comitetul este independent din punct de vedere operațional.

Odată cu operaționalizarea CNSM, atribuțiile Comitetului Național pentru Stabilitate Financiară (CNSF) în domeniul stabilității financiare și al politicilor macroprudențiale, precum și cele referitoare la gestionarea crizelor financiare, au fost preluate de această entitate nou creată. Astfel, atribuțiile privind adoptarea recomandărilor și, respectiv, a opiniilor consultative cu privire la implementarea politicii macroprudențiale1 au fost transferate în sarcina CNSM. Toate recomandările privind implementarea măsurilor macroprudențiale adoptate de CNSF, ca entitate de cooperare interinstituțională, anterior înființării CNSM, își păstrează valabilitatea, dacă acestea nu contravin recomandărilor emise ulterior de CNSM.

Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Guvernul, în calitate de membri ai CNSM, pot supune discuției în cadrul ședințelor Consiliului general al CNSM materiale de analiză și propuneri de acțiune, în domeniul stabilității financiare și al politicii macroprudențiale, conform ariei de responsabilitate. Avertizările și recomandările adoptate de CNSM au ca obiectiv limitarea riscurilor și vulnerabilităților identificate la nivelul sistemului financiar național și pot fi adresate BNR și ASF, în calitatea acestora de autorități naționale de supraveghere financiară sectorială. De asemenea, CNSM poate emite recomandări adresate Guvernului în scopul menținerii stabilității financiare.


Măsurile macroprudențiale adoptate de BNR pe linia implementării amortizoarelor de capital1 Potrivit prevederilor legale (art. 126 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările şi completările ulterioare), pe perioada tranzitorie până la operaţionalizarea structurii inter-instituţionale de coordonare în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar national, CNSF a adoptat recomandări cu privire la amortizoarele de capital ce pot fi aplicate instituţiilor de credit.