BNR CENTRALĂ


organizează concurs pentru ocuparea unui post de
asistent director, cu contract de muncă pe durată nedeterminată, la Direcţia Resurse Umane
Termen limită pentru înscriere: 8 iunie 2011Condiţii de înscriere la concurs:

 • studii superioare absolvite cu examen de licenţă;
 • cunoştinţe de operare a calculatorului (MS Office);
 • cunoaşterea aprofundată a limbii române;
 • cunoaşterea limbii engleze (cunoaşterea unei alte limbi de largă circulaţie internaţională, constituie un avantaj);
 • să fie apt de muncă, aspect dovedit prin adeverinţa medicală;
 • să nu i se fi desfăcut contractul de munca din motive care ţin de persoana salariatului în ultimii 5 ani de activitate profesională;
 • postul pentru care optează să nu fie într-o structură organizatorică în care soţul/soţia, părinţii, copiii, fraţii/surorile candidatului să fie salariaţi;
 • să nu aibă înscrieri în cazierul judiciar;
 • să nu fi participat în ultimii doi ani anterior datei de desfăşurare a concursului la mai mult de trei concursuri în Banca Naţională a României, centrală plus sucursale regionale şi agenţii, pe un post care presupune aceeaşi activitate.

Responsabilităţile postului:

 • organizează din punct de vedere administrativ activitatea direcţiei;
 • redactează documente oficiale şi diverse materiale specifice direcţiei, atât în limba română, cât şi în limba engleză;
 • asigură necesarul administrativ pentru organizarea întâlnirilor la care participă reprezentanţii Direcţiei Resurse Umane (rezervare sală, protocol, primire invitaţi, etc.);
 • asigură comunicarea internă atât la nivelul direcţiei, cât şi între direcţii şi alte structuri organizatorice ale BNR;
 • întocmeşte situaţii administrative aferente direcţiei;
 • centralizează şi transmite mai departe răspunsurile/lucrările direcţiei aferente solicitărilor cu caracter administrativ;
 • asigură condiţiile necesare şi elaborează documentaţia aferentă deplasărilor conducerii direcţiei (rezervări, formulare de înregistrare, note mandat, note de deplasare, etc);
 • oferă suport personalului direcţiei în privinţa sarcinilor cu caracter administrativ.

Înscrierile se fac personal la Direcţia Resurse Umane - Serviciul management resurse umane - Str. Doamnei nr. 2, sect. 3, Bucureşti,
până la data de 8 iunie 2011 (inclusiv), între orele 900 - 1100.

Precizăm că niciun candidat nu poate fi înscris în acelaşi timp la 2 sau mai multe concursuri organizate de B.N.R.

La înscriere candidaţii vor prezenta următoarele documente:

 • Chestionar tip: formular editabil ;
 • 1 fotografie tip paşaport (se ataşează la Chestionar);
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • diplomă de licenţă (copie);
 • diplomă de master (copie), dacă este cazul; 
 • alte documente care dovedesc îndeplinirea condiţiilor de înscriere la concurs, dacă este cazul;
 • carte de muncă (copie) şi/sau extras REVISAL;
 • carte de identitate (copie);
 • certificatul de căsătorie (copie), dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului scos la concurs.

Procedura de desfăşurare

În data de 10 iunie 2011 candidaţii vor fi contactaţi (prin e-mail), pentru a primi detalii legate de desfăşurarea probelor de concurs.

Concursul se va desfăşura începând cu data de 14 iunie 2011 şi va avea următoarele probe obligatorii, fiecare dintre ele având caracter eliminatoriu, cu respectarea următoarei secvenţialităţi:

 1. test profesional;
 2. testare psihologică;
 3. interviu de selecţie, realizat de către Direcţia Resurse Umane;
 4. interviu profesional.

I.Testul profesional se desfăşoară prin susţinerea unui test de specialitate, în formă scrisă.

Proba se apreciază cu note de la 1-10, nota minimă de promovare fiind 7,00.

Candidaţii care nu se vor afla în sală în momentul înmânării subiectelor pierd dreptul de a mai susţine testul profesional scris. Orice fraudă sau tentativă de fraudă dovedită se sancţionează cu eliminarea din concurs.

II. Testarea psihologică are în vedere testarea candidaţilor prin prisma cerinţelor psiho-comportamentale, rezultate din fişa postului pentru care se candidează.

Proba se apreciază cu calificativ potrivit/nepotrivit din punct de vedere psihologic.

III. Interviul de selecţie: La interviul de selecţie se va sonda prin observaţie directă profilul candidatului care se potriveşte cel mai bine cu cerinţele postului scos la concurs, urmărindu-se în principal:

 1. motivaţia candidatului;
 2. percepţia candidatului despre activitatea pe care o va desfăşura;
 3. personalitatea candidatului;
 4. abilităţi de comunicare, de inter-relaţionare, de lucru în echipă.

Proba se apreciază cu calificativul admis/respins.

IV. Interviul profesional: Comisia de examinare va evalua modul în care candidatul răspunde unor criterii referitoare la cunoştinţe de specialitate şi capacitatea de analiză şi sinteză a candidatului şi se apreciază cu note de la 1 la 10, nota minimă de promovare fiind 7,00.

Datele de susţinere a probelor de concurs vor fi stabilite de comisia de examinare şi vor fi comunicate prin e-mail candidaţilor.

Rezultatele fiecărei probe de concurs se transmit prin e-mail, termenul de depunere a contestaţiei pentru proba scrisă fiind calculat de la data primirii e-mail-ului.

Contestaţii

Candidaţii pot depune contestaţie, în formă scrisă, la Registratura Băncii Naţionale a României, în atenţia Direcţiei Resurse Umane, în termen de 48 de ore de la data comunicării rezultatelor.

Candidaţii pot contesta numai rezultatul propriei lucrări scrise, comparaţia cu lucrările altor candidaţi nefiind luată în considerare.

Termenul de soluţionare a contestaţiei este de maxim 10 zile lucrătoare de la data înregistrării la Registratura BNR.

Rezultatele obţinute la interviul de selecţie şi la interviul profesional nu pot fi contestate.

În cazul nereuşitei la concurs, documentele depuse la înscriere (în copie) nu se restituie candidaţilor.

Relaţii suplimentare la tel. 021/313.04.10 int. 2538, 2527, 2533 şi 2534.


TEMATICA

 1. Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a României, obiectivul fundamental şi principalele atribuţii ale Băncii Naţionale a României
 2. Tehnici de secretariat. Funcţiile secretariatului modern. Elemente de protocol;
 3. Protecţia informaţiilor clasificate, informaţii secrete de stat, informaţii secrete de serviciu, informaţii şi date confidenţiale.

BIBLIOGRAFIA

 1. Legea 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României (Monitorul Oficial al României nr. 582/30.06.2004);
 2. Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate;
 3. Manual de secretariat şi asistenţă managerială, coordonator Adina Berciu-Drăghicescu, la adresa de internet: http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/secretariat/16.htm;
 4. Website-ul BNR: www.bnro.ro.