Sucursala Brasov


organizează concurs pentru ocuparea postului de
consilier juridic, cu contract de muncă pe durata nedeterminată

Termen limită pentru înscriere: 14 aprilie 2010Condiţii de înscriere la concurs:

 • studii superioare juridice de lungă durată ;
 • minim 5 ani experienţă în domeniul bancar ;
 • să cunoască limba română;
 • să cunoască o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză);
 • cunoştinţe de operare în domeniul informatic (Word, Excel, poştă electronică, utilizare internet, etc.);
 • disponibilitate de a lucra în program prelungit şi deplasări în teritoriu;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie apt de muncă, aspect dovedit prin adeverinţă medicală;
 • să nu aibă desfaceri ale contractului de muncă din motive imputabile salariatului, în ultimii 5 ani de activitate profesională;
 • să nu aibă angajaţi în bancă soţul/soţia, părinţii, copiii, fraţii/surorile, alte rude sau afini până la gradul II inclusiv;
 • să nu aibă înscrieri în cazierul judiciar ;
 • sa nu fi participat la mai mult de trei concursuri în Banca Naţională a României, centrală plus sucursale, pe un post care presupune aceeaşi activitate.

Responsabilităţile postului:

 • formulează întâmpinări şi acte procedurale în scopul apărării şi valorificării drepturilor băncii;
 • avizează documentaţiile şi operaţiunile privind valorificarea sau restituirea metalelor preţioase confiscate, conform normelor de lucru ale Băncii Naţionale a României ;
 • avizează, sub raportul respectării dispoziţiilor legale, angajarea, promovarea, desfacerea contractului de muncă, etc. pentru personalul angajat din sucursală ;
 • efectuează acţiuni de constatare a abaterilor de la reglementările Băncii Naţionale a României, în cadrul acţiunilor dispuse de direcţiile de specialitate din centrală.

Înscrierile se fac personal, la sediul Sucursalei Braşov a Băncii Naţionale a României, Piaţa Sfatului nr.26, Braşov, tel. 0268.477.973 - până la data de 14 aprilie 2010, orele 12.00 .

La înscriere candidaţii vor prezenta următoarele documente:

 • Chestionar tip: formular editabil ;
 • 1 fotografie tip paşaport (se ataşează la Chestionar);
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • diplomă de studii (original şi copie);
 • cartea de muncă (original sau copie);
 • buletin (carte) de identitate (original şi copie);
 • 1 fotografie tip paşaport (se ataşează la Chestionar);
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
 • cazier judiciar;
 • alte documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs (original şi copie)

Procedura de desfăşurare

Concursul se va desfăşura în perioada 22 - 23 aprilie 2010 astfel:

 1. interviu socio-profesional;
 2. test profesional;
 3. test psihologic pentru candidaţii declaraţi admişi în urma susţinerii probelor de concurs

Notă: Toate probele de concurs au caracter eliminatoriu, media minimă de promovare a fiecărei probe este 7,00 (exclusiv testarea psihologică apreciată cu calificativ).


Datele şi ordinea de susţinere a testului profesional scris şi a interviului socio-profesional vor fi stabilite de comisia de examinare.

Candidaţii care nu se vor afla în sală în momentul înmânării subiectelor pierd dreptul de a mai susţine testul profesional scris. Orice fraudă sau tentativă de fraudă dovedită se sancţionează cu eliminarea din concurs.

Contestaţii

Eventuale contestaţii cu privire la rezultatul probelor de concurs se depun, în scris, la registratura BNR-Braşov în termen de 48 de ore de la data comunicării rezultatelor fiecărei probe (indiferent de mijlocul de comunicare - telefon sau mail).

Termenul de soluţionare a contestaţiei este de maxim 10 zile lucrătoare de la data înregistrării la Registratura BNR.

Candidaţii pot contesta numai notele obţinute la propriile lucrări.

Notele obţinute la interviu nu pot fi contestate.

În cazul nereuşitei la concurs, documentele depuse la înscriere nu se restituie candidaţilor.

Relaţii suplimentare la tel. tel. 0268.477.973


TEMATICA

 1. Organizarea şi funcţionarea Băncii Naţionale a României;
 2. Obiectivul şi atribuţiile Băncii Naţionale a României;
 3. Regimul juridic al instituţiilor de credit;
 4. Autorizarea şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit;
 5. Procedura falimentului bancar;
 6. Atribuţii care revin Băncii Naţionale a României în conformitate cu legislaţia privind regimul juridic al metalelor preţioase şi pietrelor preţioase;
 7. Executarea silită a bunurilor mobile şi imobile;
 8. Reglementarea raporturilor de muncă în conformitate cu prevederile Codului Muncii;
 9. Reglementarea regimului prescripţiei extinctive;
 10. Instituţia garanţiilor în dreptul român.

BIBLIOGRAFIA

 1. Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României (Monitorul Oficial, Partea I nr.582/2004);
 2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului (Monitorul Oficial, Partea I nr.1027/2006) aprobată cu modificări şi completări prin  Legea nr.227/2007 (Monitorul Oficial, partea I nr.480/2007), cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Regulamentul nr.11/2007 privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe;  Monitorul Oficial, partea I nr.837/2007), cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Ordonanţa Guvernului nr.10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit (Monitorul Oficial, Partea I nr.84/2004), cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România, republicată (Monitorul Oficial, Partea I nr.77/2004), cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Codul Muncii aprobat prin Legea nr.53/2003 (Monitorul Oficial, Partea I nr.72/2003), cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Decretul nr.167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, republicat (Buletinul Oficial nr.11/1960);
 8. Codul Civil;
 9. Codul de procedura civilă.